กิมหยง - ตะลุงเว็บบอร์ด

การศึกษาและนวัตกรรม => แวดวงการศึกษา => ข้อความที่เริ่มโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 14:32 น. วันที่ 29 ม.ค.54

หัวข้อ: มรภ.สข. เจ้าภาพสัมมนาบริหารธุรกิจ 5 มหาวิทยาลัย
เริ่มหัวข้อโดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 14:32 น. วันที่ 29 ม.ค.54
มรภ.สข. เจ้าภาพสัมมนาบริหารธุรกิจ 5 มหาวิทยาลัย
เสริมศักยภาพงานประกันคุณภาพ สานสัมพันธ์บุคลากร


        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดบ้านจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารธุรกิจสัมพันธ์  ครั้งที่ 2 ผนึกกำลัง 5 มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา
        นายสุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า ทางคณะฯ มีแนวคิดในการสร้างสัมพันธ์อันดีร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและทัศนคติที่ดีในการทำงานของบุคลากร รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ที่มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงนำมาสู่การจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารธุรกิจสัมพันธ์ 5 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนา
        สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย การทำพิธีลงนามข้อตกลงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การบรรยายของผู้บริหารและอาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การอภิปราย การแบ่งกลุ่มสัมมนา การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมสังสรรค์เชื่อมความสามัคคี ซึ่งนอกจากบุคลากรของทั้ง 5 มหาวิทยาลัย จะได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้บุคคลากรเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง บรรยากาศภายในงานสัมมนาครั้งนี้ จึงเต็มไปด้วยความสุข เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และพลังของความสามัคคี
หัวข้อ: สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เริ่มหัวข้อโดย: mapraow ที่ 02:15 น. วันที่ 17 มี.ค.63
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว

โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร เทคนิคการออกแบบการจัดการเรียนรู้ศิลปะที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รหัส 629131005 ระดับ พื้นฐาน สาระ ศิลปะ ระดับช่วงชั้น ประถม ระยะเวลา 16 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง
 
หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ ).