ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

บุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุที่เข้าร่วม ปริวาสกรรม

เริ่มโดย ไวยาวัจจกร, 21:11 น. 14 ก.พ 56

ไวยาวัจจกร

๑๒-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุที่เข้าร่วม ปริวาสกรรม ณ. ศูนย์ปฎิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา วัดภูเขาหลง ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา หากสนใจหรือมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดได้ที่
พระครูสมุห์บุญมา อาทโร ๐๘๙๙๗๘๓๖๑๕
พระอรรถพล ธีรปญฺโญ ๐๘๒๔๙๘๑๒๒๕

ทายก

และในวัน ที่ 21 มีนา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างศาลาที่พักผู้ปฏิบัติธรรม
จำนวน ๒๕๕๖ กอง กองละ ๑๐๐๐บาท
ณ.สำนักปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา วัดภูเขาหลง
ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ เวลา๑๓.๐๐ น.
ติดต่อรับเป็นเจ้าภาพที่ พระครูสมุห์บุญมา อาทโร ๐๘๙-๙๗๘๓๖๑๕

หมายเหตุ: คืนวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ สวดภาณยักษ์ เวลา ๑๙.๐๐ น.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26where1%3D%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%258E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2586%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%2B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%2B%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%252C%2BSongkhla%2B90000%26FORM%3DFBKPL0%26name%3D%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25B9%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%258E%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2586%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%2B%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%2B%2B%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%26mkt%3Den-US&h=XAQFZJIrA

เพื่อนไวยยาวัจจกร

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ดำเนินการโดย : พระญาณเทพโมลี (หลวงพ่อผัน ปสนฺโน )
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดทรายขาว(รักษาการเจ้าาวาสวัดภูเขาหลง)
ขอเชิญ เยาวชน อายุ ๑๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา วัดภูเขาหลง
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีมอบตัวกุลบุตร
วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสระหัวนาค
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีบรรพชาสามเณร
สนใจติดต่อ พระครูสมุห์บุญมา อาทโร 08939783615