ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ.สงขลา เสวนาเยาวชนสร้างสันติสุขด้วยศาสนา

เริ่มโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์, 15:12 น. 22 ต.ค 56

ทีมงานประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับสำนักวัฒนธรรม จ.สงขลา จัดกิจกรรมสานเสวนา 3 สายใยศาสนา : บทบาทเยาวชนในการสร้างสันติสุขด้วยหลักศาสนา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดโครงการบูรณาการรายวิชาเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง กับภารกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นายมีชัย พรหมนิมิต นักศึกษาปี 3 โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ตัวแทนศาสนาพุทธ กล่าวว่า เราทุกคนเกิดมาโชคดีแต่กำเนิด ข้อแรกคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ข้อสองมีศาสนาและพระธรรมคำสอนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ข้อสามได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงทศพิธราชธรรม ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทย แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อทราบอย่างนี้แล้วเหตุไฉนเราจึงต้องรบฆ่าฟันกัน ชีวิตคนนั้นสั้นนัก ควรจะมีน้ำใจผูกเยื่อใยไมตรีต่อกัน

โดยที่ทุกคนใช้หลักศาสนาที่ตนนับถือมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทุกสังคมทุกศาสนาล้วนสอนให้คนประพฤติดี ซึ่งไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด แต่เราทุกคนก็คือคนไทย ซึ่งหากทำความเข้าใจระหว่างศาสนาสังคมไทยก็จะสงบสุข มีสันติภาพและเจริญก้าวหน้า อยากให้ทุกคนในสังคมจงนึกเสมอว่าเราเกิดมาเป็นญาติกัน เราเกิด เราแก่ เราเจ็บ และเราตายเหมือนกัน เมื่อระลึกได้เช่นนี้ขอให้หยุดรบราฆ่าฟัน หยุดแย่งชิงอำนาจ หยุดทะเลาะ หยุดพยาบาทจองเวรกัน เพราะชีวิตคนสั้นนัก มาร่วมสร้างสิ่งดีงามความสันติภาพ เพื่อประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่แผ่นดินไทย

ด้าน นางสาวสากินะห์ สะอุ นักศึกษาปี 3 โปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ตัวแทนศาสนาอิสลาม กล่าวว่า หากถ้าพูดถึงความขัดแย้ง บางคนคิดว่าคือสิ่งที่นำไปสู่ปัญหา แต่ตนกลับมองเป็นสิ่งที่จะนำไปสู่คำตอบที่ดีที่สุดในท่ามกลางความแตกต่าง และสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม การนำหลักศาสนาอิสลามมาแก้ปัญหา คือ ให้มุสลิม มุสลีมะห์ หันหน้ากลับมาสู่ศาสนา และใช้ชีวิตอยู่ในกรอบของศาสนา สิ่งที่จะทำให้คนเราอยู่อย่างสันติสุขได้คือ การยอมรับความแตกต่าง พยายามหาจุดที่สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยต่างก็ไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน

นายบุญช่วย บัวสว่าง วัฒนธรรม จ.สงขลา กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีที่คณะกรรมการสภาศาสนิกสัมพันธ์ จ.สงขลา มีแนวคิดในการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามวิถีชีวิตของศาสนา และปลูกฝังปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันและกัน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความรักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ส่งผลให้เกิดความสันติสุขในสังคมและประเทศชาติ

เรื่อง/ข่าว โดย ลัดดา เอ้งเถี้ยว และ ปาริฉัตร โชติไพรัตน์ (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)