gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: หาดใหญ่โพล ชาวสงขลาสะท้อนปัญหาคอร์รัปชั่นทำรัฐบาลล้มเหลว  (อ่าน 1718 ครั้ง)

หาดใหญ่โพล ชาวสงขลาสะท้อนปัญหาคอร์รัปชั่นทำรัฐบาลล้มเหลว

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

สรุปผลการสำรวจ  HATYAI POLL เรื่อง “การเฝ้าระวังภาวะการเมือง เศรษฐกิจและสังคม”  (เดือน พ.ย. 56- ม.ค.57)หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ  ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลา  เกี่ยวกับมุมมองภาวะการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 407 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่   24 -28  มกราคม  2557  ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.6)  อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 38.5) รองลงมา  มีอายุระหว่าง  31-40 ปี (ร้อยละ 22.7)  และอายุระหว่าง  18-20 ปี (ร้อยละ 18.9) ตามลำดับ นอกจากนี้         กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ  39.3)  รองลงมา คือ  ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย,   รับจ้างทั่วไป, พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง  และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ  16.0 , 13.3 , 13.0  และ 9.3  ตามลำดับ     
 
สรุปผลการสำรวจ
ผศ.ดร. กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง  รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล   พบว่า  ประชาชน ในจังหวัดสงขลาโดยส่วนใหญ่มีสถานะการเงินโดยมีรายได้มากกว่ารายจ่าย  (ร้อยละ  43.2 )  ส่วนประชาชนที่มีรายจ่ายมากกว่ารายได้ (มีหนี้สิน) ร้อยละ 19.1 ในขณะที่ร้อยละ  37.7 ไม่เหลือเก็บแต่ไม่มีหนี้สิน  นอกจากนี้ประชาชนที่มีหนี้สินร้อยละ 49.6  มีภาระหนี้ไม่เกิน  50,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ  24.1)  รองลงมา  มีภาระหนี้สิน  50,001 - 100,000 บาท และมีภาระหนี้สินมากกว่า 200,000 บาทขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 7.9 และ 7.0  ตามลำดับ 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ  64.9  สามารถเก็บเงินในแต่ละเดือนได้  โดยที่ประชาชนสามารถออมเงินได้แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน มากที่สุด (ร้อยละ  22.4) รองลงมา ออมเงินได้ 1,001-3,000 บาทต่อเดือน และออมเงินได้ 3,001-5,000 บาทต่อเดือน  คิดเป็นร้อยละ 16.2 และ 13.2  ตามลำดับ  ในขณะที่ประชาชนร้อยละ 35.1  ไม่สามารถออมเงินได้ 

   ประชาชนเห็นว่าปัญหาการคอร์รัปชั่นส่งผลต่อความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลมากที่สุด  (ร้อยละ 46.1)  รองลงมา เป็นปัญหาทางการเมืองและปัญหาทางเศรษฐกิจ/ค่าครองชีพแพง  คิดเป็นร้อยละ 25.9  และ 9.3  ตามลำดับ ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาการขึ้นราคาสินค้าอุปโภคที่จำเป็นส่งผลกระทบต่อรายจ่ายในชีวิตประจำวัน มากที่สุด (ร้อยละ 28.8) รองลงมา คือ ปัญหาค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/LPG/NGV (ร้อยละ 23.0) ปัญหาค่าไฟฟ้า (ร้อยละ 18.1) และปัญหาค่าอาหารแพง (ร้อยละ 14.9)ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของปัญหาต่างๆ พบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลาเห็นว่าภาพรวมของปัญหาอยู่ในระดับมาก  มีคะแนนเฉลี่ย  5.54  คะแนน (จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน)  และเมื่อพิจารณาตามประเด็นของปัญหา พบว่า  ประชาชนเห็นว่าปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองและปัญหาการคอร์รัปชั่นในแวดวงการเมืองและราชการเป็นปัญหาที่สำคัญมากที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันที่ 6.10 คะแนน รองลงมา  คือ ปัญหาราคาน้ำมันแพง ,  ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ,  ปัญหาการขึ้นราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ , ปัญหาการขาดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาล  และปัญหาสภาพเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ย  6.01 , 5.95  , 5.89  , 5.79 และ 5.78  ตามลำดับ  โดยทุกๆประเด็นที่กล่าวมามีปัญหาในระดับมาก

    ในส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองนั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 เห็นว่าการชุมนุมของชาวนาเพื่อเรียกร้องเงินจำนำข้าวส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในระดับมาก และร้อยละ 18.9 เห็นว่าการชุมนุมของชาวนาเพื่อเรียกร้องเงินจำนำข้าวส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในระดับปานกลาง ในขณะที่ร้อยละ 11.9 เห็นว่าการชุมนุมของชาวนาเพื่อเรียกร้องเงินจำนำข้าวส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลในระดับน้อย ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 87.0 เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความชอบธรรมในการออก พ.ร.ก. บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลบางส่วน

 อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 92.4  เห็นว่าการออก พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลบางส่วนส่งผลกระทบต่อประเทศ โดยที่ประชาชนร้อยละ 40.9 เห็นว่าการออก พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้ประเทศไทยขาดความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ มากที่สุด รองลงมา ประชาชนเห็นว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ (ร้อยละ 25.9) เป็นการยั่วยุสถานการณ์ทางการเมืองจนนำไปสู่ความรุนแรง (ร้อยละ 21.3) และ   ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว (ร้อยละ 11.9)


ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]