ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ.สงขลา ผุดค่ายอัจฉริยภาพคณิต-วิทย์ สานสัมพันธ์วิชาการคู่วัฒนธรรมชายแดนใต้

เริ่มโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์, 11:19 น. 21 มิ.ย 57

ทีมงานประชาสัมพันธ์

มรภ.สงขลา นำเยาวชนสตูลเข้าค่ายอัจฉริยภาพคณิต-วิทย์ สานสัมพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายวิชาการ เสริมทักษะพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางชาติพันธุ์

[attach=1]

ดร.พิพัฒน์ ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงโครงการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ผ่านค่ายวิชาการ ที่นำเยาวชนใน จ.สตูล มาเข้าค่ายอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา และที่ จ.เพชรบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า มีเยาวชนระดับมัธยมศึกษา เขต จ.สตูล เข้าร่วมจำนวน 50 คน ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการและวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน ได้เรียนรู้นอกสถานที่จากสภาพแวดล้อมของจริง มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติและแนวคิดในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข เนื่องจาก จ.สตูล เป็น 1 ใน 5จังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ และเป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ทั้งด้านชีวิตภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่อื่น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมได้ง่าย

[attach=2]

ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า มรภ.สงขลา เล็งเห็นว่าในพื้นที่ จ.สตูล เป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อการติดยาเสพติดของนักเรียนและเยาวชน จึงหวังให้ผู้นำศาสนา และพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ให้ความห่วงใยเอาใจใส่ลูกหลาน ไม่ให้ติดยาเสพติด และมีความรู้ ประพฤติตนในทางที่ถูกต้อง มรภ.สงขลา พร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมและร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นอีกมิติหนึ่งของการร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยระยะเวลาในการเพาะบ่มและการปลูกฝังทัศนคติที่ดีระหว่างกัน มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้อยู่ร่วมกัน และเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตซึ่งกันและกันจะสามารถปลูกฝังทัศนคติที่ดีระหว่างกันได้เป็นอย่างดี อันจะเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมและการสร้างความสงบในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการค่ายวิชาการสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ดังกล่าวขึ้น

[attach=3]

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา นายมานิตย์ กวีรัชต์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สตูล ได้ขอความร่วมมือจากคณะครูอาจารย์ รวมถึงศาสนา ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นและองค์กรศึกษาต่างๆ ร่วมกันให้กำลังใจและวางหัวใจให้กับเด็กนักเรียนและบุตรหลาน เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ละวางและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่ง มรภ.สงขลา ได้สนับสนุนการศึกษา การให้บริการวิชาการในเขตรับผิดชอบ จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงมาตลอด และเห็นว่าทุกรัฐบาลได้สนับสนุนเงินจำนวนมหาศาลในการจัดการศึกษา รวมถึงการปราบปรามยาเสพติด อย่างไรก็ตาม ก็เหมือนกับการศึกษาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งยังทำให้ประเทศชาติล่มจมได้ หากนักเรียนยังไม่ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษาให้มากขึ้น ให้หลายช่องทาง ด้วยสภาพปัจจุบันการเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นยึดเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ นักเรียนสามารถหาความรู้ด้วยตนเองจากของจริง เพื่อให้เด็กได้กล้าคิด กล้าทำ นำไปสู่การตัดสินใจ และแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ให้นักเรียนเรียนรู้นอกสถานที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาจากของจริง และลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม ตลอดจนการป้องกันยาเสพติด

ข่าว โดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)