ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

สพป.สตูล ให้ความรู้ครูปฐมวัยสู่พ่อแม่เลี้ยงดูบุตรอย่างมืออาชีพ

เริ่มโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์, 11:04 น. 12 ก.ย 57

ทีมงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสตูล     นายจักรพงษ์  ทองเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย   ให้แก่ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด รวม 161 โรง   เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและองค์ความรู้การส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย  ที่สามารถนำไปถ่ายทอดสู่พ่อแม่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือเด็กในความปกครองด้วยความเอาใจใส่ให้เติบโตเป็นคนดี  คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

การประชุมในครั้งนี้ เน้นให้ความรู้ในการพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะใช้เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูบุตรระดับปฐมวัย ร่วมกับครูผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  เหมาะสมกับวัย เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา