ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

“คณะวิทย์ฯ ม.อ.ปัตตานี” ทำ MOU ร่วม “บ.ชัยเจริญมารีน” พัฒนาองค์ความรู้อาหารฮาลาล

เริ่มโดย ทีมงานบ้านเรา, 10:23 น. 24 ก.ย 57

ทีมงานบ้านเรา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี จัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับ บ.ชัยเจริญมารีน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านการผลิตอาหารฮาลาเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
       
[attach=1]

       วันนี้ (23 ก.ย.) ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านบริการวิชาการในการส่งเสริม และสนับสนุนด้านงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และบริษัท ชัยเจริญมารีน ปัตตานี โดยนางสุภาวดี โชคสกุลนิมิต กรรมการผู้จัดการบริษัทชัยเจริญมารีน ปัตตานี (2002) จํากัด โดยมี ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะผู้บริหาร นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี และบุคลากรจากบริษัทชัยเจริญมารีน ปัตตานี (2002) จํากัด ร่วมเป็นสักขีพยาน
       
       รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวถึง พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการว่า ความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับบริษัทชัยเจริญมารีน ปัตตานี (2002) จํากัด เพื่อเป็นตกลงว่าจะร่วมมือกันดําเนินงานด้านวิจัย และบริการวิชาการ การให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นเวลา 3 ปี
       
       โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และโภชนาการ จะจัดโปรแกรมฝึกอบรมให้ความรู้ และให้การสนับสนุนวิทยากร วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือแก่พนักงานของ บริษัท ชัยเจริญมารีน เพื่อดําเนินการพัฒนาศักยภาพการผลิต และให้สิทธิกับบุคลากรของบริษัทในการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในโปรแกรมการฝึกอบรมประจําปีที่ดําเนินการ โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยน หรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการระหว่างนักวิจัย และบุคลากรของ บริษัท ชัยเจริญมารีน การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ และคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร การให้ความร่วมมือในด้านการศึกษา และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด เป็นต้น
       
       นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิต กรรมการผู้จัดการบริษัทชัยเจริญมารีน ปัตตานี (2002) จํากัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางด้านบริษัทชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด จะให้ความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการให้เข้าศึกษาดูงานในขั้นตอนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ และให้การสนับสนุนนักศึกษา เข้ารับการฝึกงาน และสหกิจศึกษา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และโภชนาการจํานวน 5 ทุนต่อปีทุนละ 6,000 บาท สนับสนุนทุนเพื่อการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จํากัด จํานวน 1 ทุนต่อปี ทุนละ 10,000 บาท ตลอดจนให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร และโภชนาการ เช่น การออกร้าน และการประชุมวิชาการ เป็นต้น.
       
       ด้าน ผศ.สมปอง ทองผ่อง รองอธิอการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีหน่วยงานบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล เป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้ทางด้านการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาล มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในการพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอาหาร และรองรับนโยบายของรัฐที่วางแผนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่ให้ไปสู่ความเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมฮาลาล
       
[attach=2]

       การดำเนินการของ "ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล" ประกอบไปด้วยการบริการด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารฮาลาล การตรวจหาสารปนเปื้อนต้องสงสัยในวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ฮาลาล การวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล การอบรมเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล เป็นความสอดคล้องของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาคใต้ ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถประกอบอาชีพได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต อีกทั้งส่งเสริมภาวะเศรษฐกิจของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการมีงานทำและมีรายได้สูงขึ้น

ที่มา - http://www.manager.co.th/
สนับสนุนการขับเคลื่อนโดย
- ฮอนด้าพิธานพาณิชย์-อริยะมอเตอร์ www.phithan.co.th/hondaphithan
- ปาล์มสปริงส์ & ซิตี้รีสอร์ท บ้านและคอนโดคุณภาพจากเครืองศุภาลัย www.hatyainakarin.com
- ธีระการช่าง หาดใหญ่ (เยื้องบิ๊กซีคลองแห) โทร 086-4910345 www.facebook.com/teerakarnchanghy
- เอนกการช่าง ผู้นำการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โทร 081-7382622 www.an-anek.com/contact.php
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP 0897384215