ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

สงขลา เปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้

เริ่มโดย หาดใหญ่ใหม่, 10:08 น. 13 พ.ค 58

หาดใหญ่ใหม่

จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้

[attach=4]
ที่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา วันที่ (12 พ.ค.58) นายกฤษศญพงษ์  ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้  โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และนายบุญชวน บัวสว่าง วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน

นายกฤษศญพงษ์  ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ตามที่นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินในการพัฒนาประเทศด้านการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน มีบทบาทในการร่วมกันเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุข มีความรัก สามัคคี ปรองดอง เอื้ออาทร บนพื้นฐานค่านิยมความเป็นไทย 12 ประการ

ซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนเป็นวัยของการเรียนรู้ เป็นอนาคตของชาติ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนความแตกต่างในวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม การปลูกฝังให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตในสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสังคม บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นบทบาทของครอบครัว สถานศึกษา หน่วยงาน ที่ต้องมีส่วนร่วมดำเนินงานทุกภาคส่วน

สำหรับกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้   ซึ่งประกอบด้วยเด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ควบคุม และเจ้าหน้าที่จาก 4 จังหวัดชายแดนใต้ รวมจำนวน 180 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

[attach=3]
นภัสสร ศรเกลี้ยง/ข่าว ปชส.สงขลา
หาดใหญ่ใหม่ www.facebook.com/hatyaimai
เมืองหลวงภาคใต้ หลากหลายเรื่องราว บอกเล่าแบ่งปัน