ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ.สงขลา ติวครูชายแดนใต้ พัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย

เริ่มโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์, 14:40 น. 27 พ.ย 58

ทีมงานประชาสัมพันธ์

คณะครุฯ มรภ.สงขลา ติวเข้มครูชายแดนใต้ พัฒนาทักษะวิทย์ คณิตฯ ภาษา สำหรับเด็กปฐมวัย เน้นจัดประสบการณ์หลากหลาย กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ปูทางสู่ความสำเร็จในชีวิต

[attach=1]

ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ให้แก่ครูในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า จัดทั้งหมด 3 รุ่นๆ ละ 30 คน รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 24-27 พ.ย. รุ่นที่ 2 วันที่ 1-4 ธ.ค. และ รุ่นที่ 3 วันที่ 15-18 ธ.ค. โดยมีคณาจารย์จากโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะการคิด ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะภาษา และทักษะทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ มาลับสมองกันเถอะ ผู้รอบรู้ คุณครูผู้คิดบวก ผงลึกลับกับน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวในท้องถิ่น ภาษาและการรู้หนังสือ ครื้นเครงกับบทเพลงพัฒนาภาษา นิทานเริงใจ จินตนาการกับตัวเลข ผลิตสื่อจับคู่ดูโอ้ เป็นต้น ซึ่งครูปฐมวัยจะได้นำความรู้และเทคนิคการจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรักความเข้าใจเอาใจใส่เด็กวัยนี้เป็นพิเศษ เพราะจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยเตรียมพร้อมให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนและในชีวิตของเด็กต่อไป

คณบดีคณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ร่างกายและสมองกำลังเจริญเติบโต มีโอกาสเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้สำรวจ เล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเองได้มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือก ตัดสินใจใช้ภาษาสื่อความหมาย คิดเริ่มสร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ผู้ที่รับผิดชอบคือครูปฐมวัยจึงมีหน้าที่ในการอบรมเลี้ยงดู และจัดประสบการณ์ให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งประกอบด้วยทักษะในแต่ละด้าน เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อสนองความต้องการของเด็ก กล่าวคือ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้เหล่านี้ จะทำให้เด็กได้สังเกต สำรวจ สร้างสรรค์ และทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นยิ่งทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากขึ้น

ลัดดา เอ้งเถี้ยว  (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)