ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ.สงขลา ติวเข้มผู้บริหารคณะ พัฒนาศักยภาพวิชาการ

เริ่มโดย ทีมงานประชาสัมพันธ์, 11:04 น. 07 ธ.ค 58

ทีมงานประชาสัมพันธ์

มรภ.สงขลา ดึงผู้บริหาร 7 คณะอบรมพัฒนาศักยภาพบริหารงานวิชาการระดับอุดมศึกษา เชื่อมโยงการสอนกับการวิจัยพัฒนาท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตตรงความต้องการตลาดแรงงาน

ดร.ครวญ บัวคีรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ในวันที่ 14-15 ธ.ค.นี้ มรภ.สงขลา จะจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการบริหารงานวิชาการระดับอุดมศึกษา ให้กับผู้บริหารงานระดับรองคณบดีจาก 7 คณะ รวมถึงผู้ช่วยคณบดี ประธานโปรแกรมวิชาและประธานหลักสูตร จำนวน 100 คน เพื่อให้รับทราบถึงกรอบและทิศทางการบริหารงานวิชาการ

เนื่องจากบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ต้องทำหน้าที่บริหารงานวิชาการให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของแต่ละคณะ โดยคำนึงถึงคุณภาพของบัณฑิต ประกอบกับนโยบายการบริหารของ มรภ.สงขลา พ.ศ.2556-2559 เน้นการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยจึงมีแนวคิดในการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารวิชาการและกิจกรรมทุกชนิด ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพบัณฑิตเป็นที่ยอมรับและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น

โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับฟังการบรรยายเรื่อง แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการอุดมศึกษาไทย และเรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ วิทยากรโดย นายธนิตสรณ์ จิระพรชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ครวญ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การปรับปรุงกิจกรรม การเรียนการสอน สื่อ งานการควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา

โดยเน้นจัดกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ส่วนการบริหารงานด้านอื่นๆ นั้น แม้จะมีความสำคัญเช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีบทบาทสนับสนุนให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุจุดหมายของหลักสูตร การบริหารงานวิชาการ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลและที่มา
ลัดดา เอ้งเถี้ยว  (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)