ข่าว:

ทดลองใช้งานบอร์ดตะลุง ที่อยู่ในขั้นตอนการกู้คืนข้อมูล เบื้องต้นมีแต่กระทู้ (ข้อความ) กำลังกู้รูปภาพ ไฟล์แนบต่าง ๆ คาดว่าจะทยอยสมบูรณ์ภายในไม่ช้า

Main Menu

มรภ.สงขลา สัมมนา “นักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ฯ”

เริ่มโดย puyugi, 11:02 น. 09 ก.พ 54

puyugi

                                    มรภ.สงขลา สัมมนา "นักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ฯ"
   
         โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภาค กศ.บป. จัดสัมมนา "นักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ พูดไทยไม่วิบัติ" ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการใช้ภาษากับนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      นางสาวบุหลัน  สุระคำแหง โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะประธานคณะทำงานผู้จัดโครงการสัมมนาฯ กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้นักนิเทศศาสตร์และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ และได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย ในด้านการพูด อ่าน เขียน และออกเสียง ที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนไทย
   "การบรรยายในหัวข้อนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ พูดไทยไม่วิบัติ จากนางสุภาวดี ชัยวิเศษ นักสื่อสารมวลชน ชำนาญการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมอย่างมาก เพราะเป็นการบรรยายจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยในแวดวงสื่อไปพร้อมๆ กับความสนุกสนาน"
   ด้าน นางสาวสุธีรา เดชนครินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เผยว่า โครงการสัมมนานักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ พูดไทยไม่วิบัติ เป็นโครงการที่ดีสำหรับกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะนักนิเทศศาสตร์ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับและเข้าถึงประชาชนทั่วไป ตนเชื่อว่ายังมีคนไทยอีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักหลักการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารที่ถูกต้อง จึงนับเป็นโอกาสดีที่มีการจัดสัมมนาให้ความรู้การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับประสบการณ์ดี ๆ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
                                                    
หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ