gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  (อ่าน 1644 ครั้ง)

มรภ.สงขลา จัดอบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  • บุคคลทั่วไป
มรภ.สงขลา อบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย


     มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย” ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะมีการบรรยายในหัวข้อ ตัวบ่งชี้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และ การสร้างตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
     ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบการควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ประกอบกับปัจจุบันมีการประกาศมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาในเรื่องการพัฒนาและทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยกำหนดให้มีการสร้างตัวบ่งชี้เพิ่มเติม การพัฒนาตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม และเป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เนื่องจากตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกที่ได้พัฒนาใหม่นั้น กำหนดเกณฑ์มาตรฐานสูงเกินกว่าที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้ได้มาตรฐานได้ทั้งหมด และบางตัวบ่งชี้ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในอย่างแท้จริง
ดังนั้น สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ขึ้น เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้ดำเนินการได้ตามศักยภาพและสอดคล้องกับภารกิจ และบริบทของมหาวิทยาลัย และมีมาตรฐานตามกรอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพ (สมศ.) และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสอดคล้องภารกิจของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านการเรียนการสอน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบกิจกรรม¬¬¬การพัฒนานิสิตนักศึกษา ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านการวิจัย ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านการบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบด้านการเงินและงบประมาณ และตัวบ่งชี้ องค์ประกอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ออฟไลน์ mapraow

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำคู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทนำ สาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการดำเนินการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และแนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด และคำชี้แจงการประเมิน รวมทั้ง แบบเสนอขอรับการประเมิน แบบรายงาน แบบสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน เพื่อช่วยให้การประเมิน วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรลุผลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าว

โดยทาง หจก.ครุศาสตร์ปัญญาได้จัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน (IS) เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูประถมศึกษา รหัส  629181033 ระดับ พื้นฐาน สาระ บูรณาการ ระดับช่วงชั้น ประถม ระยะเวลา 17 (ชม.) เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่สนใจในคุปองครูหลักสูตรดังกล่าว ได้ศึกษาตามหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง
 
หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสนใจในหลักสูตรสามารถติดต่อได้ที่ https://karusatpanya.org/ หรือสามารถสอบถามได้ที่ Line : @trainingobec ( มี @ ).

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]