gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: 31  (อ่าน 22593 ครั้ง)

31

ออฟไลน์ กิมหยง

31
« เมื่อ: 20:54 น. วันที่ 18 ธ.ค.53 »
 ส-ดีใจ


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 16:16 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๑๒. โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์


ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 16:21 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๒๕

ได้เปลี่ยนเปนตึกรามเสียแล้วโดยมาก แต่ถึงกระนั้นก็ดีกรุงเทพฯ
ยังรักษารูปทรงสนฐานของเมืองในฝ่ายตวันออกอันงดงามน่าดูไว้ได้อย่าง
น่าพิศวง

จากบนภูเขาทองซึ่งเปนที่สูงมากในกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง ที่จะแล
เห็นส่วนใหญ่ของพระมหานครได้ดีนั้น จะเห็นยอดมณฑป, ยอดปรางค์
ปราสาทราชถานแลยอดเจดีย์ต่างๆ อันสละสลวยงดงาม แลหลังคา
สีต่างๆ อันมีสีงามสดสอาด หลังคาสีเหล่านี้ คือ หลังคาพระที่นั่ง
ใหญ่น้อยต่างๆ ในพระราชนิเวศ แลโบสถ์วิหารกาญเปรียญตามวัดวา
อารามเปนต้น โผล่สพรั่งขึ้นมาทางโน้นบ้างทางนี้บ้าง จากหมู่ต้นไม้
อันเขียวชะอุ่ม

ส่วนพระมหานครตอนสวนดุสิตที่ได้สร้างขึ้นใหม่นั้น ควรได้
รับความชมเชยว่าเปนแบบตัวอย่างอันดีในการกะวางแบบแผนบ้านเมือง
สำหรับสมัยนี้ได้ ที่สวนดุสิตนี้มีพระราชวังซึ่งเปนที่ประทับในกรุงเทพฯ
แห่งหนึ่ง ในระหว่างพระราชวังดุสิตแลพระบรมมหาราชวังนั้น มีถนน
พระราชดำเนินติดต่อถึงกัน ถนนพระราชดำเนินนี้ยาวประมาณ ๓ กิโล
เมเตอร์ กว้างประมาณ ๖๐ เมเตอร์ เปนถนนที่กว้างขวางโอ่โถงร่มรื่น
งดงามยิ่งนัก ด้วยตามสองข้างถนนสายนี้ปลูกต้นไม้เปนระยะตลอด
ทั่วไป อนึ่งในถนนราชดำเนินนี้ มีสพานซึ่งทำด้วยศิลาอ่อนอันวิจิตร์
งดงามสามสพาน ในบริเวณพระราชวังดุสิตที่ปลายทางถนนพระ
ราชดำเนินอันงดงามนี้ เห็นพระที่นั่งอนันตสมาคมอันทำด้วยศิลาอ่อน

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 16:22 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๒๖

แลในพระลานน่าพระที่นั่งองค์นี้ มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๕ ทรงม้าประดิษฐานไว้ด้วย

ที่ทำการค้าขายแลตั้งเคหะสถานของชาวยุโรปโดยมากนั้น อยู่
ข้างภาคใต้แลตวันออกเฉียงใต้แห่งพระมหานคร ซึ่งสถานทูตแล
กงซุลนานาประเทศก็ตั้งอยู่ในแถบนี้โดยมากด้วยเหมือนกัน

พระราชวังซึ่งเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
กรุงเทพพระมหานครนั้น คือ พระบรมมหาราชวังแลพระราชวังดุสิต
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชคฤหสถานจิตร์ลดา
รโหถานในบริเวณสวนดุสิตอีกแห่งหนึ่ง ส่วนสมเด็จพระศรีพัชรินทรา
พระบรมราชินีนารถ พระราชชนนีพระพันปีหลวงนั้น เสด็จประทับอยู่
ณพระตำหนักพญาไทยซึ่งอยู่ใกล้กัน

พระบรมมหาราชวังนั้นมีกำแพงใบเสมาแลป้อมอย่างโบราณอยู่โดย
รอบ ภายในกำแพงนี้เห็นยอดปรางค์แลพระมหาปราสาทต่างๆ อัน
สูงระหงแลพระที่นั่งใหญ่น้อยในพระราชนิเวศเหล่านี้อร่ามล้วนไปด้วย
แก้วแกมสุวรรณ ส่วนภายนอกกำแพงนั้นเล่าก็มีสนามหญ้าแลท้อง
สนามหลวงอันเขียวชะอุ่มราบรื่นเปนที่ประลองกำลังพลแลการกรีฑาต่างๆ
ประกอบเข้ากับถนนหนทางกว้างใหญ่ซึ่งมีสีขาว วัดพระศรีรัตนสาสดา
รามอันสง่างาม แลสถานที่ราชการต่างๆ เหล่านี้ บรรดาชาว
นานาประเทศที่ได้เคยเข้ามาเห็นแล้วนั้น มีความเห็นกันว่าเปนที่
วิจิตร์งดงามน่าพึงชมในฝ่ายบูรพาทวีปแห่งหนึ่ง ถ้าขออนุญาตได้
บรรดาผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนประเทศสยาม ควรเข้าไปชมในพระบรม

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 16:23 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »
๑๒. วัดพระศรีรัตนศาสดารามออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 16:26 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๒๗

มหาราชวังแลพระที่นั่งอนันตสมาคมที่พระราชวังดุสิตนั้นด้วย

บรรดาวัดวาอารามต่างๆ นั้น ยังคงรักษาการก่อสร้างตามแบบ
ฝีมือช่างไทยอย่างโบราณไว้ สถานที่เหล่านี้บางทีจะนับว่าเปนสิ่งที่ควรดู
ควรชมในพระมหานครได้อย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ที่เข้ามาเที่ยวเยี่ยมเยียน
กรุงเทพฯ ควรดู ข้อความที่จะบรรยายต่อไปนี้ จะกล่าวถึงตำนาน
ของวัดที่สำคัญต่างๆ ในกรุงเทพฯ บางวัดโดยสังเขป

วัดพระศรีรัตนสาสดาราม ที่นิยมเรียกกันว่าวัดพระแก้วนั้น
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรกรีบรมนารถ พระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ปถมบรมกระษัตริย์มหาจักรกรีบรมวงศ์ ได้ทรง
สร้างขึ้นเมื่อสถาปนากรุงเทพพระมหานครอมรรัตนโกสินทร ฯ เมื่อพระ
พุทธศักราช ๒๓๒๕ เปนที่ประดิษฐานพระมหามณีรัตนปฏิมากรแก้ว
มรกฏ พระอารามนี้เปนพระอารามหลวงอยู่ในกำแพงพระบรมมหาราช
วัง ไม่มีพระสงฆ์อยู่ในอารามนี้ พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา
แลพระราชพิธีบางอย่างก็ทำในพระอารามนี้ แลเปนที่พระราชวงศา
นุวงศ์ทรงผนวชเปนพระภิกษุสงฆ์ด้วย

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เดิมชื่อวัดโพธารามเปนวัดเก่า
ก่อนสร้างกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในกำแพงพระนคร ข้างทิศใต้แห่งพระบรม
มหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรม
นารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ทรงสถาปนาใหม่ทั่วทั้งพระอาราม
แล้วพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ครั้ง
ต่อมาในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาเจษฎา

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 16:28 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๒๘

บดินทร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิสังขรณ์แลก่อสร้างเพิ่มเติม
ขึ้นอีกมาก รวมทั้งพระพุทธไสยาศน์ใหญ่ด้วยองค์หนึ่ง ยาว ๑ เส้น
๒ วา ๒ ศอก แลได้เชิญพระพุทธรูปหล่อโบราณต่างๆ ลงมาจากเมือง
ฝ่ายเหนือมาประดิษฐานไว้ในพระอารามนี้เปนอันมาก ด้วยวัดนี้เปน
วัดที่ใหญ่โตมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาล ก็ได้ทรง
ปฏิสังขรณ์ทำนุบำรุงเสมอมา

วัดอรุณราชวราราม นามเดิมชื่อวัดแจ้ง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้า
พระยาฝั่งตวันตก เปนวัดที่สร้างมาแต่ก่อนตั้งกรุงเทพพระมหานคร
ครั้นต่อมาในรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาอิศร
สุนทร พระพุทธเลิศหล้านภาไลย์ ทรงปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอารามแล
ทรงสร้างพระอุโบสถใหม่ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดอรุณราชวราราม
พระบาทสมเด็๗พระรามาธิบดีที่ ๓ ได้ทรงสร้างพระปรางค์ใหญ่อันวิจิตร
งดงามขึ้น ดังปรากฎอยู่ในกาลปัตยุบันนี้ พระปรางค์นี้ยาว ๑ เส้น
๑๓ วา ๑ ศอก ในรัชกาลที่ ๕ เกิดเพลิงไหม้พระอุโบสถ พระบาท
สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ได้ทรงปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ, พระปรางค์, แลสิ่งอื่นๆ ที่ชำรุด
ทรุดโทรมนั้นแทบทั่วไป เมื่อแล้วเสร็จได้มีการมหรศพฉลองเปนการ
ใหญ่ ตามประทีปด้วยโคมไฟฟ้าทั่วทั้งองค์พระปรางค์

วัดสระเกษ ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค เดิมชื่อวัดสะแก เปน
วัดที่มีมาก่อนสร้างกรุงเทพพระมหานคร พระบาทสมเด็จพระรามา
ธิบดีที่ ๑ ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่ทั่วทั้งพระอาราม แล้วพระราชทานนามออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไฟ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 16:34 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๒๙

ใหม่ว่าวัดสระเกษ ครั้นถึงรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาเจษฎาบดินทร พระนั่งเกล้าเจ้ายู่หัว ทรงปฏิสังขรณ์
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง แลทรงสร้างบรมบรรพต (ภูเขาทอง) ตามอย่างซึ่ง
เคยมีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุทธยาโบราณขึ้นด้วย ครั้งถึงรัชกาลที่ ๔
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ขึ้นบนบรมบรรพตนั้นองค์ ๑ แต่ยังไม่
ทันสำเร็จก็เสด็จสวรรค์คต พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๕ ได้
ทรงสร้างต่อมาจนแล้วเสร็จบริบูรณ์ แลมีงานมหรศพฉลองเปนการ
ใหญ่ อนึ่งในบริเวณบรมบรรพตอันมีทำเลกว้างขวางแลอยู่ในที่ประชุม
ชนนั้น ในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ซึ่งเปนวันนิยมไหว้พระเจดีย์ฐานนี้ ประชา
ราษฎรมีการออกร้านขายของเปนงานประจำปีแลเปนที่นิยมของพลเมือง
ทั่วไปแห่งหนึ่ง

วัดสุทัศน์เทพวราราม ตั้งอยู่ในกำแพงพระนครข้างตวันออก
ในรัชกาลที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร มหาจักรกรีบรมนารถ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ ทรงเริ่มสร้างขึ้นแต่ยังไม่ทันแล้วบริบูรณ์ดี
ก็เสด็จสวรรค์คต ในรัชกาลที่ ๓ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร
มหาเจษฎาบดินทร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาจนสำเร็จบริบูรณ์
พระพุทธปฏิมากรที่เปนพระประธานในพระอุโบสถแลวิหารหลวงในพระอาราม
นี้ เปนพระหล่อโบราณที่ได้เชิญลงมาจากเมืองศุโขไทยแต่รัชกาลที่ ๑

วัดเบ็ญจมบพิตร์ เดิมชื่อวัดแหลม ตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากร
เปนวัดมีมาแต่เดิม ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๔ เจ้า

ออฟไลน์ ลูกแมวตาดำๆ

Re: [หนังสือหายาก] ที่รฦกแห่งการเปิดทางรถไ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 16:37 น. วันที่ 22 ธ.ค.52 »


๓๐

นาย ๕ พระองค์ทรงช่วยกันปฏิสังขรณ์ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรี
สินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานนามว่า
วัดเบ็ญจมบพิตร ครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างสวนดุสิตแลพระ
ราชวัง ได้ทรงพระปฏิสังขรณ์ใหม่ทั่วทั้งพระอาราม โดยฝีมือช่างแบบ
ไทย์อันวิจิตร์บรรจงยิ่งนัก แลโปรเกล้า ฯ ให้ขึ้นไปหล่อถ่ายแบบพระ
พุทธชินราชที่เมืองพิศณุโลกลงมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ เปนพระ
ประธาน แลพระราชทานนามวัดนั้นใหม่ว่า วัดเบญจมบพิตร์ดุสิตวนาราม

อนึ่งพิพิธภัณฑ์สถานนั้น ก็ไม่ควรเว้นเสีย ควรไปดูด้วย เพราะ
มีของโบราณต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพงษาวดารของประเทศอยู่มาก

สำเพ็งนั้น ถึงจะได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายไม่เหมือนอย่างแต่ก่อน
ก็ดี แต่ก็เปนที่ ๆ ควรไปดู เพราะเปนตำบลที่พวกจีนอยู่แลยังเปน
ตลาดใหญ่อันสำคัญมากอยู่ในเวลานี้เหมือนกัน

การหัตถกรรมในกรุงเทพ ฯ นั้นมีน้อย แต่ก็มีการทำสบู่แล
ปูนสิเมนต์ซึ่งใช้แพร่หลายมาก นอกจากนี้มีโรงทำกระสุนปืน
กองทัพบกด้วยอีกแห่งหนึ่ง

ในกรุงเทพ ฯ นั้น มีสโมสรสถานต่าง ๆ อยู่หลายแหล่ง คือ ราช
กรีฑาสโมสรซึ่งสร้างใหม่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สโมสรนี้
เปนที่ประชุมทั้งชาวไทยแลชาวต่างประเทศ ส่วนสโมสรไทยนั้น คือ
สโมสรเสือป่าแลสโมสรราชตฤณมัยสมาคม นอกจากนี้ยังมีสโมสร 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]