สังคมออนไลน์ > รถไควสายสงขลา

31

(1/28) > >>

กิมหยง:
 ส-ดีใจ

ลูกแมวตาดำๆ:
๙. กำแพงพระนคร

ลูกแมวตาดำๆ:
๑๒. โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์

ลูกแมวตาดำๆ:


๒๕

ได้เปลี่ยนเปนตึกรามเสียแล้วโดยมาก แต่ถึงกระนั้นก็ดีกรุงเทพฯ
ยังรักษารูปทรงสนฐานของเมืองในฝ่ายตวันออกอันงดงามน่าดูไว้ได้อย่าง
น่าพิศวง

จากบนภูเขาทองซึ่งเปนที่สูงมากในกรุงเทพฯ แห่งหนึ่ง ที่จะแล
เห็นส่วนใหญ่ของพระมหานครได้ดีนั้น จะเห็นยอดมณฑป, ยอดปรางค์
ปราสาทราชถานแลยอดเจดีย์ต่างๆ อันสละสลวยงดงาม แลหลังคา
สีต่างๆ อันมีสีงามสดสอาด หลังคาสีเหล่านี้ คือ หลังคาพระที่นั่ง
ใหญ่น้อยต่างๆ ในพระราชนิเวศ แลโบสถ์วิหารกาญเปรียญตามวัดวา
อารามเปนต้น โผล่สพรั่งขึ้นมาทางโน้นบ้างทางนี้บ้าง จากหมู่ต้นไม้
อันเขียวชะอุ่ม

ส่วนพระมหานครตอนสวนดุสิตที่ได้สร้างขึ้นใหม่นั้น ควรได้
รับความชมเชยว่าเปนแบบตัวอย่างอันดีในการกะวางแบบแผนบ้านเมือง
สำหรับสมัยนี้ได้ ที่สวนดุสิตนี้มีพระราชวังซึ่งเปนที่ประทับในกรุงเทพฯ
แห่งหนึ่ง ในระหว่างพระราชวังดุสิตแลพระบรมมหาราชวังนั้น มีถนน
พระราชดำเนินติดต่อถึงกัน ถนนพระราชดำเนินนี้ยาวประมาณ ๓ กิโล
เมเตอร์ กว้างประมาณ ๖๐ เมเตอร์ เปนถนนที่กว้างขวางโอ่โถงร่มรื่น
งดงามยิ่งนัก ด้วยตามสองข้างถนนสายนี้ปลูกต้นไม้เปนระยะตลอด
ทั่วไป อนึ่งในถนนราชดำเนินนี้ มีสพานซึ่งทำด้วยศิลาอ่อนอันวิจิตร์
งดงามสามสพาน ในบริเวณพระราชวังดุสิตที่ปลายทางถนนพระ
ราชดำเนินอันงดงามนี้ เห็นพระที่นั่งอนันตสมาคมอันทำด้วยศิลาอ่อน

ลูกแมวตาดำๆ:


๒๖

แลในพระลานน่าพระที่นั่งองค์นี้ มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ ๕ ทรงม้าประดิษฐานไว้ด้วย

ที่ทำการค้าขายแลตั้งเคหะสถานของชาวยุโรปโดยมากนั้น อยู่
ข้างภาคใต้แลตวันออกเฉียงใต้แห่งพระมหานคร ซึ่งสถานทูตแล
กงซุลนานาประเทศก็ตั้งอยู่ในแถบนี้โดยมากด้วยเหมือนกัน

พระราชวังซึ่งเปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
กรุงเทพพระมหานครนั้น คือ พระบรมมหาราชวังแลพระราชวังดุสิต
นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชคฤหสถานจิตร์ลดา
รโหถานในบริเวณสวนดุสิตอีกแห่งหนึ่ง ส่วนสมเด็จพระศรีพัชรินทรา
พระบรมราชินีนารถ พระราชชนนีพระพันปีหลวงนั้น เสด็จประทับอยู่
ณพระตำหนักพญาไทยซึ่งอยู่ใกล้กัน

พระบรมมหาราชวังนั้นมีกำแพงใบเสมาแลป้อมอย่างโบราณอยู่โดย
รอบ ภายในกำแพงนี้เห็นยอดปรางค์แลพระมหาปราสาทต่างๆ อัน
สูงระหงแลพระที่นั่งใหญ่น้อยในพระราชนิเวศเหล่านี้อร่ามล้วนไปด้วย
แก้วแกมสุวรรณ ส่วนภายนอกกำแพงนั้นเล่าก็มีสนามหญ้าแลท้อง
สนามหลวงอันเขียวชะอุ่มราบรื่นเปนที่ประลองกำลังพลแลการกรีฑาต่างๆ
ประกอบเข้ากับถนนหนทางกว้างใหญ่ซึ่งมีสีขาว วัดพระศรีรัตนสาสดา
รามอันสง่างาม แลสถานที่ราชการต่างๆ เหล่านี้ บรรดาชาว
นานาประเทศที่ได้เคยเข้ามาเห็นแล้วนั้น มีความเห็นกันว่าเปนที่
วิจิตร์งดงามน่าพึงชมในฝ่ายบูรพาทวีปแห่งหนึ่ง ถ้าขออนุญาตได้
บรรดาผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนประเทศสยาม ควรเข้าไปชมในพระบรม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

Go to full version