gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญทำบุญช่วยพระภิกษุอาพาธ  (อ่าน 3435 ครั้ง)

ขอเชิญทำบุญช่วยพระภิกษุอาพาธ

คนเมืองหาด

  • บุคคลทั่วไป
ขอเชิญทำบุญช่วยพระภิกษุอาพาธ
« เมื่อ: 18:40 น. วันที่ 25 ม.ค.59 »
ขอเชิญทำบุญช่วยพระภิกษุอาพาธ

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ
โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลสำหรับพระสงฆ์แห่งเดียวในโลก สร้างขึ้นโดยความดำริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เปิดให้บริการเมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นเวลากว่า ๖๖ ปี ที่โรงพยาบาลสงฆ์เปิดให้บริการ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ สามเณรอาพาธทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมในการที่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธจะต้องเข้าคิวหรือเข้าแถวรอรับการรักษาพยาบาลร่วมกับฆราวาส เนื่องจากพระภิกษุ-สามเณรมีวัตรปฏิบัติแตกต่างจากฆราวาส และต้องประพฤติตามหลักแห่งพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาตในสมัยก่อน เพื่อให้เหมาะสมในทางพระวินัย และเพื่อสนองพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า “โย ภิกฺขเว มํ อุปฎฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฎฺฐเหยฺย” แปลว่า “ผู้ใดปรารถนาอุปัฎฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฎฐากภิกษุไข้เถิด”

ปัจจุบันโรงพยาบาลสงฆ์ มีเตียงผู้ป่วยในจำนวน ๒๗๘ เตียง โดยให้บริการผู้ป่วยใน ปีละ ๕,๐๐๐ ราย ผู้ป่วยนอกปีละ ๘๐,๐๐๐ ราย โดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพในพระภิกษุ-สามเณร การป้องกันโรคและให้การรักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ ทางจักษุ ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ และเป็นสถานที่ให้การรักษาในระดับตติยภูมิทางด้านพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ
เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจรรโลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา และเพื่อการหาเงินสมทบทุนไว้ดูแลรักษา พระภิกษุ-สามเณรอาพาธ โดยให้บริการแก่ท่านสาธุชนทั่วไปร่วมทำบุญ บริจาค โดยที่ไม่ต้องแจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้า เช่น การบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ บริจาคค่าภัตตาหาร ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าโลหิต บริจาคค่าน้ำ ค่าไฟ และบริจาคบำรุงทั่วไป และการทำบุญ เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น

-การทำบุญเลี้ยงรุ่น
-การทำบุญวันเกษียณอายุ
-การทำบุญครบรอบวันเกิด
-การทำบุญครบรอบวันแต่งงาน
-การทำบุญบังสุกุล
-การทำบุญสะเดาะเคราะห์
-พิธีมงคลสมรส

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า: “โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺย”
"ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้"
การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์ เท่ากับการได้อุปัฏฐากพระพุทธองค์เลยทีเดียวตามความเชื่อผู้คนส่วนมากแล้วมีความเชื่อและศรัทธาว่า " ถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญที่เกิดจากการถวายทานนั้น มีอานิสสงส์มากจริงๆ ถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ได้เป็นสาวก หรือ อัครสาวก หรือ ปราถนาพุทธภูมิ ก็ได้สมดังใจปรารถนาเลย"
ตามพระพุทธดำรัสที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การที่เราดูแลช่วยเหลือปรนนิบัติต่อพระภิกษุผู้อาพาธ เท่ากับว่าเราได้สร้างกุศลต่อพระพุทธองค์โดยตรงเลยทีเดียว ดังนี้ ผลบุญมหาศาลจักบังเกิดขึ้นแก่เราผู้ได้ปรนนิบัติอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ เปรียบเสมือนเราได้ถวายทานต่อพระพุทธเจ้านั่นเอง
ดังนั้น การที่เรามีโอกาสหรือตั้งใจที่จะปรนนิบัติดูแลช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่ป่วยไข้ อาพาธ แล้วเราน้อมจิตของเราระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะส่งผลต่อจิตใจอันเป็นกุศลเป็นอย่างมาก และอานิสงส์ดังกล่าวนั้น บุญจากการอุปัฏฐากพระพุทธองค์ย่อมมีกำลังกุศลมหาศาล หากตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอให้เราเจริญในธรรมในพระศาสนาของพระพุทธองค์แล้ว กำลังแห่งความตั้งใจนั้นก็ย่อมมีมากมาย และส่งผลให้เราก้าวหน้าในธรรม มีพละและอินทรีย์ เพื่อความหลุดพ้นในโอกาสภายหน้าได้เป็นแน่แท้ เหตุดังนั้น พวกเราอย่ามัวประมาทอยู่เลย พึงกระทำมหากุศลดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่ตัวเอง ครอบครัว และสหธรรมิกของเราโดยพลัน

อานิสงส์การบริจาคเงินบำรุงพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ

-เชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด"
-อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้
-เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี
-เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้
-จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพเเข็งเเรง กิจการงานเป็นมงคล แก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
-คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด
-ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร
ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน
-ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก
-จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูเเล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้
-จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง
-จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
-จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครื่องพระบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เจอพระปลอม ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล
-จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย
-จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม
ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน
-ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้

กรุณา ติดต่อ
๐๑. โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ
โทร. ๐๒ - ๒๔๗๑๘๒๕-๖, ๐๒ - ๓๕๔๔๓๑๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอยุธยา
เลขบัญชี ๐๑๓-๑-๘๕๐๒๖-๑
ชื่อบัญชี "เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์"
(หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนที่เบอร์ ๐๒-๓๕๔๔๒๗๓)
หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุได้ ๔ วัตถุประสงค์
ค่าเลือด ค่ายา ค่ารักษา บำรุงทั่ว ๆ ไป
เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้นำไปรักษาพระสงฆ์อาพาธทันที
 
๐๒. มูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ
โทร. ๐๒ - ๓๕๔๔๒๘๘, ๐๒ - ๓๕๔๔๒๗๘, ๐๒ - ๖๔๐๙๕๓๗, ๐๒ - ๓๕๔๔๒๙๓ ต่อ ๔๑๑๑, ๕๑๒๕
ธนาคารทหารไทย สำนักพหลโยธิน
เลขบัญชี ๐๐๑ - ๒ - ๔๖๑๘๐ - ๒
ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์"
(หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนที่เบอร์ ๐๒ - ๖๔๔๙๗๗๙)
หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุได้ ๔ วัตถุประสงค์
ค่าเลือด ค่ายา ค่ารักษา บำรุงทั่ว ๆ ไป
เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้เฉพาะดอกผลเท่านั้น เงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท สามารถขอตั้งและระบุชื่อกองทุนได้
 
๐๓. โรงพยาบาลจุฬาฯ
ตึกวชิรญาณวงศ์ (หอสงฆ์อาพาธจุฬา) โทร. ๐๒ - ๒๕๖๔๒๖๓
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย
เลขบัญชี ๐๔๕ - ๒ - ๘๘๐๐๐ - ๖
ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย"
เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ว่า เพื่อพระอาพาธจุฬาที่เบอร์แฟกซ์ ๐๒ - ๒๕๑๗๙๐๑
 
๐๔. โรงพยาบาลศิริราช
โทร. ๐๒ - ๔๑๙๗๖๕๘ - ๖๐ กด ๑๐๑ และ ๑๐๔ แฟกซ์กด ๑๓๑
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อรุณอัมรินทร์
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขบัญชี ๑๕๗ - ๑ - ๐๘๑๐๘ - ๓
ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ"
หรือ
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
เลขบัญชี ๐๑๖ - ๓ - ๐๐๐๔๙ - ๔
ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ"
เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ว่า เพื่อพระอาพาธศิริราชที่เบอร์แฟกซ์ โทร.
๐๒ - ๔๑๙๗๖๕๘ - ๖๐ กด ๑๓๑
 
๐๕. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โทร. ๐๒ - ๖๑๘๖๒๐๐
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา คลองประปา
ประเภทบัญชีฝากประจำ ๑๒ เดือน
เลขบัญชี ๐๕๓ - ๒ - ๐๗๗๕๘ - ๒
ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ"
แฟกซ์ ๐๒ - ๒๗๘๑๐๑๗
 
๐๖. ที่พักสงฆ์ ก.ม. ๒๗
โทร ๐๒ - ๕๒๓๖๔๔๖
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา ประชาชื่น
เลขบัญชี ๑๙๓ - ๐ - ๑๐๑๐๗ - ๔
ชื่อบัญชี "มูลนิธิจันทสาโร (หลุยส์)"
หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาโทรศัพท์กราบเรียนถามพระว่าจะให้ทำอย่างไร หรือเขียนจดหมายถาม
ที่อยู่ ๗๕/๑๕ ซอยแข็งขัน ๓ ถนนพหลโยธิน ซอย ๖๔ กทม.
 
๐๗. โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย
โทร ๐๕๕ - ๖๕๙๐๗๒
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาทุ่งเสลี่ยม
เลขบัญชี ๔๖๐ - ๐ - ๐ ๒๒๗๕ - ๒
ชื่อบัญชี "วัดพิพัฒน์มงคล"
หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาสอบถามก่อน
จุดเด่นของหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม คือ การใช้แพทย์แผนไทยเข้าร่วมการรักษาด้วย
เบอร์บัญชีนี้เป็นการสร้างอาคารหอสงฆ์อาพาธแบบชั้นเดียว จำนวน ๓๐ เตียง งบประมาณ ๙ ล้านบาท
(หากเงินเกินค่าก่อสร้างจะนำไปใช้ในการรักษาพระภิกษุสงฆ์และประชาชนต่อไป)
 
๐๘. โรงพยาบาลเลย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาภูเรือ (จังหวัดเลย)
เลขบัญชี ๗๕๘ - ๒ - ๐๐๗๗๗ - ๔
ชื่อบัญชี "วัดป่าม่วงไข่"
ดำเนินการโดย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร
 
๐๙. ตึกพิเศษสงฆ์ 94 ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร โรพยาบาลศรีสมเด็จ
ธนาคารกรุงเทพฯ
เลขบัญชี ๒๖๙ - ๔ - ๗๗๗๗๗ - ๘
ชื่อบัญชี "๙๔ ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร"
หรือ
ธนาคารกรุงไทย
เลขบัญชี ๔๔๘ - ๐ - ๑๐๗๖๓ - ๐
ชื่อบัญชี "๙๔ ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร"
ผู้ประสานงาน ๐๘๖ - ๒๔๑๔๔๔๗ ๐๘๖ - ๒๒๘๗๔๘๙
โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ๐๔๓ - ๕๐๘๑๕๑, ๐๔๓ - ๕๐๘๑๕๓ - ๕
 
๑๐. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ธนาคารทหารไทย สาขาบ้านผือ
เลขบัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๓๖๔๕๒ - ๓
ชื่อบัญชี "กองทุนหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในอุปถัมภ์วัดป่านาคำน้อย"
แฟกซ์ ๐๔๓ - ๓๔๘๓๙๕ ระบุ หอสงฆ์ ๑๙ ชั้น
หัวหน้าหอสงฆ์ คุณวรารัตน์ สุนทราภา ๐๔๓ - ๓๖๖๓๓๑
 
๑๑. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. ๐๔๓ - ๓๖๖๓๓๑
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขบัญชี ๕๕๑ - ๒ - ๙๙๖๖๕ - ๘
ชื่อบัญชี "หอสงฆ์ตึก ๑๙ ชั้น"
แฟกซ์ ๐๔๓ - ๓๔๘๙๕ ระบุ หอสงฆ์ ๑๙ ชั้น
 
ทั้งรายการที่ ๑๐ และ ๑๑ หากพระภิกษุสงฆ์อาพาธเดินทางไปถึงจังหวัดขอนแก่นแล้ว
ไม่มีที่พักรอการตรวจ ให้พักที่วัดป่ามหาวิทยาลัย หรืออีกชื่อว่า วัดป่าโนนม่วงได้ แม้ที่สุดอาจต้องพักระยะยาวก็พักได้
 
๑๒. โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จ. อุบลราชธานี
โทร.๐๔๕ - ๓๑๙๓๐๐๙๘
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบางรัก
เลขบัญชี ๒๔๒ - ๐ - ๑๔๕๖๗ - ๐
ชื่อบัญชี "มูลนิธิ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์"
แฟกซ์ ๐๒ - ๖๗๓๙๙๔๐ - ๓ ๐๔๕ - ๓๑๙๓๙๙
(รายการนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารส่วนสุดท้าย
และสวนสมุนไพรไทยที่ต่อไปภายภาคหน้าอาจเป็นแพทย์ทางเลือกอีกแผนหนึ่ง)
 
๑๓. ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลอุดร ๑๐ ชั้น ๒๐๐ ล้านบาท
ขณะนี้ทราบว่าได้เงินทำบุญ ๑๐๗ ล้านบาทแล้ว
( กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารหอสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น )
โทร ๐๔๒ - ๓๔๘๘๙๐, ๐๔๒ - ๒๘๒๒๕๘
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย
เลขบัญชี ๐๕๙ - ๒ - ๕๐๑๐๐ - ๙
ชื่อบัญชี "ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
หรือ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี
เลขบัญชี ๑๑๐ - ๒ - ๒๐๗๓๓ - ๓
ชื่อบัญชี "ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดร
เลขบัญชี ๕๑๐ - ๔ -๑๘๗๓๔ - ๘
ชื่อบัญชี "ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"
(โอนต่างสาขาไม่เสียค่าบริการ ถามได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร)
แฟกซ์ ๐๔๒ - ๒๔๔๒๔๙
 
๑๔. มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โทร ๐๒ - ๔๑๒๒๗๕๒
ธ. กรุงเทพฯ สาขาบางกอกน้อย
เลขบัญชี ๑๑๙ - ๐ -๒๐๐๑๓๗
ชื่อบัญชี "น.ส. มานี ตั้งตรงจิต"
โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด เช่น เป็นค่ารถ ค่าเดินทางแก่พระ
หรือค่าฟอกเลือด หรืออื่น ๆ
 
๑๕. มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โทร. ๐๒ - ๔๑๒๒๗๕๒
ธ. กสิกรไทย สาขาพรานนก
เลขบัญชี ๐๑๙ - ๒ - ๒๗๕๐๒ - ๔
ชื่อบัญชี "มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต"
โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด
เช่นเป็นค่าจัดถวายภัตตาหารเลี้ยงพระที่มาพักหรือค่าอื่น ๆ
 
๑๖. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ถนนบางนา - ตราด ก.ม. 3.5
โทร ๐๒ - ๓๖๑๒๗๒๗ ต่อ 3316 ๓๓๑๖
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางนา - ตราด ก.ม. 3.5
เลขบัญชี ๑๑๗ - ๒ - ๐๖๙๙๙ - ๔
ชื่อบัญชี "กองทุนหลวงพ่อพุธ ฐานิโยเพื่อพระอาพาธ"
โอนแล้วต้องแฟกซ์แจ้ง ๐๒ - ๓๖๑๒๗๗๗
 
๑๗. กองทุนโลกทิพย์
โทร ๐๒-๒๔๘๓๒๙๑-๓
ธนาคารกสิกรไทย สาขา อโศกดินแดง
เลขบัญชี ๐๔๙ - ๒-๐๘๗๐๘ - ๖
ชื่อบัญชี "มงคล เนินอุไร"
โอนแล้วต้องแฟกซ์เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ทุกครั้งว่า เพื่อพระอาพาธ
แฟกซ์เบอร์ ๐๒ - ๒๔๖๖๔๖๓
(รายการที่ ๑๗ นี้หากมีพระอาพาธไม่มีค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อการรักษาหรือค่าอื่นใด
รวมทั้งค่ารักษาสามารถโทรไปแจ้งและขอได้โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องเป็นพระที่ป่วย
เพียงแต่ทำตามกติกาของโลกทิพย์เท่านั้น )
 
๑๘. โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตึกใหม่ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิตต์
โทร. ๐๒ - ๒๐๑๑๒๐๕, ๐๒ - ๒๐๑๒๕๒๒,๐๒ - ๒๐๑๑๖๕๕
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี
เลขบัญชี ๐๒๖ - ๒-๕๘๒๐๐ - ๐

 ที่มา: http://board.postjung.com/941756.html
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม.
http://www.priest-hospital.go.th

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]