gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: ม.อ.ปัตตานี ทุ่มงบนำนักศึกษาไทยและมาเลเซีย ออกค่ายพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล  (อ่าน 328 ครั้ง)

ม.อ.ปัตตานี ทุ่มงบนำนักศึกษาไทยและมาเลเซีย ออกค่ายพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล

ออฟไลน์ ทีมงานประชาสัมพันธ์

ม.อ.ปัตตานี ทุ่มงบประมาณกว่า 1 ล้านบาท นำนักศึกษาและบุคลากร 5 วิทยาเขต และนักศึกษาจาก UUM มาเลเซีย ออกค่ายพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล


เมื่อเวลา 8.45 น. วันนี้ (วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559) ที่โรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 4 มีนักศึกษาและบุคลากรจาก 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุตระ มาเลเซีย  ( Universiti Utara Malaysia  ) รวม 350 คน ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนงบประมาณ กว่า 1 ล้านบาท เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่นักศึกษา เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ได้รายงานความเป็นมาของโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำเภอเมืองปัตตานี รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ปลัดเทศบาลตำบลรูสะมิแล หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนจากธนาคาร ห้างร้าน ต่างๆ ที่สนับสนุนโครงการ และผู้ร่วมออกค่าอาสา รวมประมาณ 400 คน ความว่า มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4  มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะให้นักศึกษาให้มีทักษะการใช้ชีวิต และรู้จักการทำงานร่วมกันในลักษณะค่ายอาสาพัฒนา มีความสามัคคี และการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและ ชุมชน นักศึกษา

รูปแบบกิจกรรมประกอบด้วย งานด้านโครงงานการก่อสร้าง ได้แก่ การสร้างร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน การจัดทำซุ้มโครงเหล็กเป็นอุโมงค์สำหรับพันธุ์ไม้เลื้อย  การจัดทำแปลงปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ   ทาสีและวาดภาพกำแพงโรงเรียน และกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การจัดนิทรรศการความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการขยะ การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  การอบรมความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า  และการอบรมอาชีพเสริม ให้แก่ชุมชน กิจกรรมด้านนันทนาการ การทัศนศึกษา สถานที่สำคัญด้านพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ การร่วมเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่ชายทะเล ณ บริเวณแหลมตาชี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านรูสะมิแล ชุมชนบ้าน รูสะมิแล และ คณาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัย UMM ประเทศมาเลเซีย รวมจำนวนประมาณ 350 คน  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน บริษัทและห้างร้านต่างๆ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในการสนับสนุน งบประมาณ  วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน   พันธุ์ไม้  อาหารและเครื่องดื่ม

นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 4 ได้กล่าวแสดงความชื่นชมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล ว่า เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านปรัชญา หลักการ กรอบแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนบ้านรูสะมิแล ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคม อันแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการจัดงานได้อย่างดียิ่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดปัตตานี

รายงานข่าวจามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่าโครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา และบุคลากรจาก วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่  วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  โดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4  มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยในปีนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุตระ มาเลเซียเข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) กิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วยการก่อสร้างโรงเรือนต้นแบบ  การจัดทำซุ้มโครงเหล็กสำหรับพันธ์ไม้เลื้อย  สร้างโรงเรือนเพาะเห็ด  สร้างร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน  ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา  ทาสีและวาดภาพกำแพงโรงเรียน  จัดทำแปลงปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จัดพื้นที่ทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขนาดของพื้นที่ความกว้างขนาด 23 เมตร ยาว 115 เมตร  การให้ความรู้ทักษะวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียน  การจัดการองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดนิทรรศการเรื่องการบริหารจัดการขยะ  ให้บริการตัดผมให้กับนักเรียน  บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน  กิจกรรมการแสดง นันทนาการ ปลูกป่าชายเลน งานด้านส่งเสริมวิชาชีพชุมชน  เช่นการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา  การทำขนม  และการออกแบบจัดทำบรรจุภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า  เป็นต้น .

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]