gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: ม.อ.5 วิทยาเขต และนักศึกษาจาก UUM มาเลเซีย ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  (อ่าน 441 ครั้ง)

ม.อ.5 วิทยาเขต และนักศึกษาจาก UUM มาเลเซีย ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ออฟไลน์ ทีมงานประชาสัมพันธ์

นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.5 วิทยาเขต และนักศึกษาจาก UUM มาเลเซีย ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ผลงานค่ายพัฒนาให้โรงเรียนบ้านรูสะมิแล ปัตตานี หลังทำงานหนักมา 10 วันรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี คณะผู้บริหารและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต และจาก UUM มาเลเซีย ร่วมส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนรูสะมิแล โดยโรงเรียนและชุมชนรับปากจะดูแลและต่อยอดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อเช้าวันนี้ (วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 )  ที่โรงเรียนบ้านรูสะมิแล รศ.ดร. ชูสักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอนุศาสน์ สุรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   นางนันทา แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,สถานศึกษา ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชน รูสะมิแล ได้ร่วมในพิธีส่งมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพิธีปิดค่ายอาสาพัฒนา ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศมาเลเซีย  Universiti Utara Malaysia  ) กว่า350 คน ที่ได้ร่วมกันออกค่ายพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล มาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 4  มิถุนายน 2559

ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี ได้รายงานความเป็นมาของโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4  มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะให้นักศึกษาให้มีทักษะการใช้ชีวิต และรู้จักการทำงานร่วมกันในลักษณะค่ายอาสาพัฒนา มีความสามัคคี และการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและ ชุมชน นักศึกษา ทั้งนี้ในปีนี้ได้มีนักศึกษาจาก UUM มาเลเซียมาร่วมออกค่ายอาสาพัฒนาด้วย จำนวน 29 คน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมดที่มาร่วมออกค่ายประมาณ 350 คน

ซึ่งหลังจากนักศึกษาจาก 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักศึกษาจากUUM มาเลเซียได้ร่วมกันก่อการสร้างร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน การจัดทำซุ้มโครงเหล็กเป็นอุโมงค์สำหรับพันธุ์ไม้เลื้อย  การจัดทำแปลง ปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ปรับปรุงโรงเรือนเพาะเห็ด ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ   ทาสีและวาดภาพกำแพงโรงเรียน การปลูกป่าชายเลนบริเวณหลังโรงเรียน และกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น การจัดนิทรรศการความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการขยะ การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  การอบรมความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้า  และการอบรมอาชีพเสริม ให้แก่ชุมชน กิจกรรมด้านนันทนาการ การทัศนศึกษา สถานที่สำคัญด้านพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ การร่วมเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่ชายทะเล ณ บริเวณแหลมตาชี อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
มาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 4  มิถุนายน 2559 และในวันนี้เป็นการส่งมอบผลงานค่ายอาสาพัฒนาดังกล่าวให้แก่โรงเรียนและชุมชน

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในพิธีปิดค่ายอาสาพัฒนา ความว่า  มีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นความร่วมมือของผู้บริหาร บุคลการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุตระ ประเทศมาเลเซีย  ที่ได้ขับเคลื่อนภารกิจค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้ จนไดรับผลสำเร็จอย่างดียิ่ง ซึ่งการออกค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้ ก็สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” นับเป็นการสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะ เข้าใจวิถีชาวบ้านสามารถทำงานเป็นทีม อันเป็นนโยบายหลักและเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเรื่องการบริการชุมชน ซึ่งนอกจากเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียนแล้วยังต้องมีการลงพื้นที่ปฏิบัติการจริง

นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีปิดค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 4 ได้กล่าวแสดงความชื่นชม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ในการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านรูสะมิแล ว่า เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านปรัชญา หลักการ กรอบแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ด้วยรูปแบบกิจกรรมที่มีความหลากหลาย  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคม อันแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการจัดงานได้อย่างดียิ่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดปัตตานี   

หลังจากนั้นเป็นพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือมอบศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ผศ.พัชรียา ไชยลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตปัตตานี ดร.บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี นางนันทา แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านรูสะมิแล   นายอลงกต  เจ๊ะอีแต   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านรูสะมิแล นายแวดอเลาะ  หะยีมามุ  ผู้นำศาสนา  นายซาบะ  ยาแม  ผู้ใหญ่บ้านรูสะมิแล หมู่ 1 ตำบลรูสะมิแล นางอัมพกา  จัวนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล และนายสมาแอ  อาแว  คุณครูโรงเรียนบ้าน รูสะมิแล  ผู้รับผิดชอบ 

นางนันทา แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล กล่าวว่า โรงเรียนบ้านรูสะมิแลขอขอบคุณที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาออกค่ายพัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้  ซึ่งโรงเรียนให้ความสำคัญกับฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยโรงเรียนได้นำนักเรียนลงไปเรียนรู้ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ส่วนวันศุกร์จะเป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยโรงเรียนและชุมชนรับปากจะดูแลและต่อยอดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอบให้ และหากโรงเรียนมีปัญหา ข้อติดขัดก็จะขอความรู้จากมหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่า โครงการค่ายอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา และบุคลากรจาก วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่  วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 4  มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยในปีนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุตระ มาเลเซียเข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เป็นเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาท) และได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ โรงแรม ธนาคาร และภาคส่วนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน ทั้งนี้กิจกรรมการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แล้วเสร็จเกือบทั้งหมด เว้นแต่การก่อสร้างอาคารร้านค้าเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนซึ่งต้องเจาะกำแพงโรงเรียนเพื่อก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงมากคงจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์จึงแล้วเสร็จ.


 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]