gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: ม.อ.ปัตตานี มอบทุนสหกิจศึกษาจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนกับการทำงาน  (อ่าน 306 ครั้ง)

ม.อ.ปัตตานี มอบทุนสหกิจศึกษาจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนกับการทำงาน

ออฟไลน์ ทีมงานประชาสัมพันธ์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  จัดพิธีมอบทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะรัฐศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการสื่อสาร   เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์  โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสหกิจศึกษา  และมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง แบ่งเป็นทุนสหกิจศึกษานานาชาติ  จำนวน 35 ทุน  ทุนคอลีฟะห์ 2 ทุน ทุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ จำนวน 4 ทุน  ทุนการศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 16 ทุน  ทุนการศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ คณะวิทยาการสื่อสาร จำนวน 3 ทุน


รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า  นักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีศักยภาพประพฤติตนตลอดจนแสวงหาความรู้จนเป็นที่ประจักษ์  ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้มอบให้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยคุณธรรม  ซึ่งตรงตามเป้าหมายของงานสหกิจศึกษา คือ พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาทักษะสัมพันธ์กับวิชาชีพที่เป็นความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามีประสบการณ์แนวคิดใหม่ๆ เป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานจริง


ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวถึงผลการดำเนินการสหกิจศึกษาของคณะตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2558 ว่า  สหกิจศึกษา เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษากับการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และเป็นการให้ความสำคัญกับความต้องการและความพึงพอใจของนายจ้างผู้ใช้บัณฑิต โดยคณะรัฐศาสตร์  ได้นำสหกิจศึกษามาอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปีการศึกษา 2558 ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 6 ในสาขาการปกครอง สาขาการปกครองท้องถิ่นชายแดน สาขานโยบายสาธารณะ และสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,043 คน มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมกว่า 500 หน่วยงาน มีประเทศที่นักศึกษาไปสหกิจศึกษา รวม 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อินเดีย เวียดนาม ตุรกี  โอมาน ลาว อินโดนีเซีย และจีน


ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 41 คน แบ่งเป็นทุนสหกิจศึกษานานาชาติ หรือ Education Hub 35 ทุน , ทุนคอลีฟะห์ ณ ประเทศบาห์เรน จำนวน 2 ทุน , และทุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ 4 ทุน  จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้คณะสามารถจัดตั้งศูนย์ศึกษาตุรกี โดยการประสานงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  มีการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ อาทิ องค์กรด้านสันติภาพและการแก้ปัญหาหลังความขัดแย้ง Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) ประเทศอินโดนีเซีย ,  Universitas Syiah Kuala ประเทศอินโดนีเซีย ,  The Institute of  Governance Science of Indonesia เป็นต้น
 “สหกิจศึกษาไม่ได้มีสำหรับคนเก่ง  แต่มีไว้เพื่อพัฒนาคนในแต่ละด้านตามความถนัด ประกอบกับสถาบันการศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน  นับเป็นการสร้างกำลังคนให้กับประเทศในมิติที่แตกต่างกัน”  ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา กล่าวสรุป


สำหรับในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนสหกิจศึกษานานาชาติ หรือ Education Hub  , ทุนคอลีฟะห์ และทุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ ดังนี้


- ทุนสหกิจศึกษานานาชาติ  มีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ที่ได้รับทุนจำนวน 35 ทุน  ได้แก่ นายคอลดูน ปาลาเร่  นางสาวอาซียะห์ ประดู่ นางสาวฮุสนี ลาหิง  นางสาวไซนู้ลอาบีดีน วาหะ สหกิจศึกษา ณ North South Initiative (NSI) ประเทศมาเลเซีย , นายอิสซาน เจะแว นายฮูเซน สุรพงศ์  สหกิจศึกษา ณ Bangsamoro Development Agency  (BDA) ประเทศฟิลิปปินส์ , นางสาวไซตง เจ๊ะสมอเจ๊ะ  สหกิจศึกษา ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ประเทศสิงคโปร์ , นางสาวฮานาน สะแลแม  นางสาวสกุณา ดนหรอหมาน สหกิจศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ , นางสาวอาซีซะห์ เจะอุบง นางสาวฮาซานะห์ ยะผา สหกิจศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย , นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ  นายสูฟยาน เจะนิ นายมูฮำหมัดอามิง หะยีมะลี สหกิจศึกษา ณ กงสุลไทย ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย , นางสาวแววานิดา อุเซ็น  นางสาวนากีบะห์ อิสมิง  นางสาวอาสีเยาะ มิง  สหกิจศึกษา ณ  Urusetia Menamgani Gejala Sosial (UNGGAS)  ประเทศมาเลเซีย , นางสาวนุรมาดีน่า แวสแลแม นางสาวอาริณี ตะเอ สหกิจศึกษา ณ คณะทูตถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย , นายสืบตระกูล สมแสง  นายมูฮำมัดลัตฟีย์ อิตูวา สหกิจศึกษา ณ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย , นายอิสมาแอ ตาฮา นายอับดุลซาลัม เจ๊ะเนาะ  สหกิจศึกษา ณ Acehnese Civil Society Task Force (ACSTF) ประเทศอินโดนีเซีย


นางสาวเนตรชนก คล้ายกุญชร สหกิจศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม , นายมนตรี สุขบูลย์ สหกิจศึกษา ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว , นางสาวฮูดา มะเระ สหกิจศึกษา ณ Kindness Malaysia ประเทศมาเลเซีย , นางสาวฟาดีละห์ หะยีดอเลาะ  นางสาวสาแลฮะ มาแฮ  นางสาวนูรีนา มะกิอจิ  นางสาวสุดา สนิ   นางสาวนาซีบะห์ ดากามะ สหกิจศึกษา ณ yayasan paska aceh ประเทศอินโดนีเซีย , นายมูฮัมหมัดอิรฟาน บิลระหีม สหกิจศึกษา ณ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครเฉิงตู ประเทศจีน , นายฮุสนี เจ๊ะฮะ สหกิจศึกษา ณ กงสุลไทย ณ โกตาบารู ประเทศมาเลเซีย , นางสาวนูรฟาติน สาอิ สหกิจศึกษา ณ Portal Rasmi Kerajaan Negeri Kedah (Wisma Darul Aman) ประเทศมาเลเซีย , นางสาวอัญสุดา ต้นตระกูลเกียรติ สหกิจศึกษา ณ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย


- ทุนคอลีฟะห์ เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศบาเรนห์ มีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 140,000 บาท ได้แก่ นายอารีเป็ง หามะ นายฟัยซอล นาแว สหกิจศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน


- ทุนสหกิจศึกษาภายในประเทศ เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรจากคณะ  มีนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  ที่ได้รับทุน  จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวนูรมา สามะ  นางสาวธิดาพร แวอาแซ  นางสาวอัสมีร์ แวมะนอ นางสาวฮัจยะห์ กอแต


นอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบทุนสหกิจศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 16 ทุน และคณะวิทยาการสื่อสาร จำนวน 3 ทุน ดังนี้


- ทุนสหกิจศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 16 ทุนได้แก่ นายกอเบล สะมาแอ สหกิจศึกษา ณ Dewan Bahasa Dan Pustaka Jalan Pembangunan , Lapangan Terbang Lama Berakas Negara Brunei Darussalam ประเทศบรูไน ,นางสาวโซรายา วัฒนาพิสุทธ์ นางสาวไซนุง โตสะเต็ง   นางสาวอาซีเยาะ บาโร๊ะสะนอ สหกิจศึกษา ณ Dewan Bahasa Dan Pustaka Malaysia ประเทศมาเลเซีย , นางสาวอุมเราะห์ คงแก้วท่าช้าง   นางสาวนูรูฮูดา มูซอ สหกิจศึกษา ณ Co-operative Education at Unit Kebudayaan , Jabatan Sukan , Kokurikulum dan Debudayaan  ประเทศมาเลเซีย , นางสาวสุซันตี มูหาหมัด สหกิจศึกษา ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย , นางสาวอาแอเซาะ ดอเลาะ  นางสาวนูรฮายาตี ยูนุ   นางสาวนูรฮายาตี กีละ สหกิจศึกษา ณ  Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Kelantan ประเทศมาเลเซีย , นางสาวคอมซะห์ ลาเตะ  นางสาวฟัตมา เจ๊ะโซ๊ะ สหกิจศึกษา ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประเทศสิงคโปร์ , นายอะห์มัด หมัดเบ็ญยีหมาน นายนัจวา สามะ สหกิจศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย , นายอุสมาน มะดีเยาะ สหกิจศึกษา ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประเทศอินโดนีเซีย , นางสาว สุพรรษา พุ่มฤทัย สหกิจศึกษา ณ  บริษัท HY Spotainment ประเทศเกาหลี


- ทุนการศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ คณะวิทยาการสื่อสาร  จำนวน 3 ทุน ได้แก่  นายอะฟันดี่
แวหะยี สหกิจศึกษา ณ  บริษัท Coolcode studio ประเทศมาเลเซีย , นายต่วนอิสมาแอล ดาตู สหกิจศึกษา ณ  บริษัท Artrean Creative ประเทศมาเลเซีย , นางสาวโรฟานี ยะลา สหกิจศึกษา ณ  บริษัท Esystem Group ประเทศมาเลเซีย

-  มอบของแสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง 1 รางวัล  ได้แก่ นายธาดาพงษ์ สำเภาศรี  คณะรัฐศาสตร์

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]