gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: ขนส่งย้ำ รถที่โดนในสั่งจราจรยังสามารถต่อทะเบียนได้และจ่ายค่าปรับที่สนง.ขนส่งได้  (อ่าน 1707 ครั้ง)

ขนส่งย้ำ รถที่โดนในสั่งจราจรยังสามารถต่อทะเบียนได้และจ่ายค่าปรับที่สนง.ขนส่งได้

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! เจ้าของรถยังคงได้รับความสะดวกและสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ทุกกรณี หากเป็นผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันที่ได้รับใบสั่งกฎหมายจราจรจะได้รับเป็นหลักฐานชั่วคราวแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี เพื่อส่งเสริมมาตรการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกให้มีประสิทธิภาพ ในส่วนของมาตรการความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ เน้น!!! ผู้ประกอบการและเจ้าของรถต้องรับผิดชอบทุกกรณีอุบัติเหตุ เสริมมาตรการเข้มข้นด้านความปลอดภัยนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวม 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกนั้น กรมการขนส่งทางบกยังคงอำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถชำระภาษีประจำปีได้ทุกกรณี

สำหรับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันที่ได้รับใบสั่งกฎหมายจราจรและยังไม่ได้ชำระค่าปรับภายในเวลาที่กำหนด ยังคงสามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ตามปกติโดยจะได้รับหลักฐานชั่วคราวแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปี ซึ่งหลักฐานชั่วคราวดังกล่าวจะมีอายุ 30 วัน นับแต่วันที่นายทะเบียนออกให้ หากทำการชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้วสามารถนำหลักฐานใบเสร็จการชำระค่าปรับมาแสดงต่อนายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีได้ตามปกติ

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่จะชำระภาษีรถประจำปีพร้อมประสงค์จะชำระค่าปรับในคราวเดียวกัน โดยสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศจะออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำให้ทันที ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมมาตรการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การเสริมสร้างวินัยจราจร จิตสำนึกด้านความปลอดภัยซึ่งจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 15/2560 เรื่องมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารทุกประเภทให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะในระยะเร่งด่วนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการเดินทางของประชาชนนั้น กรมการขนส่งทางบกพร้อมดำเนินการทันที และให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

โดยเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะและบังคับใช้มาตรการลงโทษตามกฎหมาย หากผู้ประกอบการไม่ควบคุมดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยจนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุร้ายแรง ฝ่าฝืนกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ทิ้งผู้โดยสาร เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด หรือปล่อยให้มีการนำรถไปใช้กระทำผิดตามกฎหมายอื่น เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ กรมการขนส่งทางบกสามารถสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถ ระงับใช้รถ หรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ทันทีโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

 รวมถึงผู้ประกอบการต้องจัดทำสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถพร้อมทำบันทึกการตรวจสอบดังกล่าว และใบกำกับสินค้ากรณีเป็นผู้ประกอบการขนส่งโดยรถบรรทุก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรถสาธารณะยังต้องจัดให้มีประกันภัยเพิ่มเติมจากประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้โดยสารและบุคคลภายนอก โดยต้องแสดงหลักฐานการจัดทำประกันภัยทั้งภาคบังคับและที่จัดทำเพิ่มเติมก่อนดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีและในการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ทั้งนี้ หากไม่มีการจัดทำประกันภัยตามที่กำหนดหรือแสดงหลักฐานไม่ครบถ้วน จะไม่สามารถดำเนินการจดทะเบียนรถ ต่อภาษีประจำปี หรือต่ออายุใบอนุญาตประกอบการได้ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และประเภทผู้ประกอบการขนส่งที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อให้เป็นตามคำสั่งของ คสช. โดยเร็ว
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในคำสั่ง คสช. ฉบับดังกล่าว ยังได้สนับสนุนการบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างครบวงจร โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการระบบ GPS ต้องมีส่วนร่วมในการดูแลระบบ ให้สามารถรายงานสถานะของรถแต่ละคันมายังศูนย์ฯ GPS ของกรมการขนส่งทางบกแบบเรียลไทม์ทันที หากระบบ GPS ของผู้ให้บริการมีปัญหาขัดข้อง ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน หากละเลยฝ่าฝืนมีความผิดปรับวันละไม่เกิน 5,000 บาท จนกว่าจะแก้ไขได้แล้วเสร็จ

อีกทั้งกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของตัวรถโดยสารสาธารณะเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการโดยเคร่งครัด อาทิ การติดถังบรรจุก๊าซซึ่งต้องไม่เกินสมรรถนะของตัวรถ การกำหนดจำนวนที่นั่งผู้โดยสารของรถตู้โดยสารไม่เกิน 13 ที่นั่ง การแก้ไขปรับปรุงตัวรถ รวมถึงการแก้ไขกลไกให้ผู้โดยสารสามารถเปิดประตูหลังจากด้านในได้เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุขึ้น ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการรถตู้โดยสารโดยเร็วเพื่อให้เป็นตามคำสั่งของ คสช. และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ และสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]