gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ อ.เบตง ติดตามโครงการสานฝันการกีฬาฯ  (อ่าน 400 ครั้ง)

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ อ.เบตง ติดตามโครงการสานฝันการกีฬาฯ

ออฟไลน์ ทีมงานบ้านเรา

ที่มา สวท.เบตง Radio Thailand Betong

รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ อ.เบตง ติดตามโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ และโครงการห้องเรียนอาชีพ

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 60 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.เบตง จ.ยะลา ติดตามผลการดำเนินงานและพบปะนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการห้องเรียนอาชีพพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ดำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีทักษะทางกีฬา เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-กีฬา และสายศิลป์-กีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 นั้น ผลการดำเนินการโครงการปรากฏว่า ผู้ปกครองและเยาวชนให้ความสนใจสมัครเข้าเรียนและเป็นที่นิยมในพื้นที่อย่างมาก ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 จะมีการขยายโครงการดังกล่าวไปในโรงเรียนอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน จ.ยะลา และโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จ.ปัตตานี จากปัจจุบันที่เปิดสอนในโรงเรียน 6 แห่ง คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ จ.ยะลา,โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส,โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส,โรงเรียนโพธิคีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี,โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา และโรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล

สำหรับโรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน นั้น ได้ให้ทุกเรียนสายวิทยาศาสตร์-กีฬา และสายศิลป์-กีฬา เปิดสอนใน 2 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล และบาสเกตบอล ซึ่งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวไม่เพียงมุ่งความเป็นเลิศและฝึกฝนทักษะเพื่อการแข่งขันหรือการเป็นนักกีฬาเท่านั้น แต่ให้นักเรียนมีทักษะกีฬาควบคู่กับด้านวิชาการ มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี รวมถึงเป็นเส้นทางเข้าสู่อาชีพเกี่ยวกับกีฬาได้ในอนาคต โดยกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนแก่นักเรียนในโครงการ จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของโครงการห้องเรียนอาชีพ เน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เรียนจบมีอาชีพรองรับ กระทรวงศึกษาธิการ มอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดห้องเรียนอาชีพในปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความถนัดและความสนใจต้องการจะเรียนต่อสายอาชีพได้รับการพัฒนา

โดยเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เรียนจบแล้วมีอาชีพรองรับทันที และสามารถสร้าง อาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่ได้ โดยเริ่มดำเนินการกับโรงเรียนในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย 1. โรงเรียน ราชมุนีรังสฤษฏ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2. โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อ.แว้ง จ.นราธิวาส 3. โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.เบตง จ.ยะลา 4. โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 5. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย 6. โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก

โครงการห้องเรียนอาชีพ เป็นการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์-อาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายที่มีความถนัดและความสนใจต้องการจะเรียนต่อสายอาชีพให้ได้รับการ พัฒนาโดยเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและสามารถสร้างอาชีพ ให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและบริบทในพื้นที่ โดยแต่ละโรงเรียนได้มีการประสานงานและวางแผนการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนอาชีพ ร่วมกันกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาในแต่ละพื้นที่โดยมีการส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้าน การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจขั้นพื้นฐาน (Basic Modern Business Administrative : BMBA)

ทักษะอาชีพที่สนใจและสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ เติมกระบวนการแนะแนวแบบเข้ม และการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการฝึกงานจริง ในช่วงปิดภาคเรียน ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 9 สาขา

ทั้งนี้ หลักสูตรที่เปิดสอนของโรงเรียนในโครงการห้องเรียนอาชีพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต15 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน จ.ยะลา เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม และสาขาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาจากห้องเรียนอาชีพสามารถนำความรู้และทักษะอาชีพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพที่กำลังขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
ศูนย์ข่าวบ้านเรา ฉับไวทุกข่าวสาร ทันทุกสถานการณ์ท้องถิ่น
แจ้งข่าว รายงานข่าว โทร.074-214222 อีเมลล์ webgimyong@gmail.com

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]