gimyong หาดใหญ่
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
 

 

ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่  (อ่าน 4578 ครั้ง)

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่

วรเดช

  • บุคคลทั่วไป
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่
« เมื่อ: 19:54 น. วันที่ 19 ธ.ค.54 »
ปีใหม่ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ชวนให้คิด

  • บุคคลทั่วไป
Re: ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18:44 น. วันที่ 20 ธ.ค.54 »
ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่กำลังจะมา
เราทุกคนควรตระหนักรู้ถึงความเป็นมาแห่งชีวิตของเราเอง
อะไรๆที่เราคิดว่ามันเป็นบาป เป็นอกุศล ปีใหม่เราก็พยายามลดให้มันหมดไป
อะไรๆที่เราใคร่ครวญแล้วว่ามันเป็นบุญ เป็นกุศล เป็นความดี ก็พยายามต่อยอดเพิ่มเติมเสริมแต่งความดีให้สูงยิ่งๆๆๆขึ้นไป

วรเดช

  • บุคคลทั่วไป
Re: ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 05:10 น. วันที่ 22 ธ.ค.54 »
การตักบาตร
การตักบาตร เป็นการทำบุญที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่น ๆ การตักบาตรนั้นยังถือว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธ และชาวพุทธไทยเชื่อว่า การออกบิณฑบาตของพระสงฆ์เป็นการช่วยโปรดสัตว์ที่อยู่ในอบายภูมิ เช่น เปรตวิสัย ให้ได้รับส่วนบุญ ด้วยเหตุผลทางจิรยธรรม ในการทำบุญตักบาตรนั้น พอสรุปได้ดังนี้
๑.เป็นการสั่งสมบุญในแต่ละวัน เพราะการสั่งสมเป็นเหตุนำความสุขมาให้
๒.เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำบุญทำให้จิตใจแจ่มใส เพื่อให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง เพราะผู้ที่ไม่มีบุญเกื้อหนุนอยู่ในใจ ย่อมพ่ายแพ้ต่อบาปได้ง่าย
๓.เป็นการทำที่พึ่งคือบุญให้แก่ตนเองในอนาคตถ
๔.เป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณี
๕.เป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ศึกษา ปฏิบัติพระธรรมวินัยแล้วนำมาสั่งสอนให้ประชาชนไดรับรสแห่งพระธรรมด้วย อีกทั้งยังดำรงตนเป็นตัวอย่างด้านความประพฤติ ิดีงามของสังคม
ฉะนั้น ชาวพุทธควรทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองที่จะต้องนำไป ดุจเสบียงเดินทาง ในการท่องเที่ยวเวียนเกิดและเวียนตายอยู่ในวัฏฏสงสาร อันไม่ปรากฏเบื้องต้นและที่สุด และบุญที่สั่งสมไว้นี้ จะช่วยเกื้อกูลให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
อนึ่ง ประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้น คือ เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพระพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำของพุทธบริษัท ที่เป็นฐานกำลังสำคัญแห่งกองทัพธรรมนั้น ท่านดำรงชีพอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่คฤหัสถ์จัดถวาย ท่านจึงสามารถมีกำลังกาย กำลังใจที่จะศึกษาพระพุทธพจน์ คือ พระไตรปิฎก ให้เข้าใจ ทรงจำ นำมาประพฤติปฏิบัติ และกล่าวสอนมวลมนุษย์ได้
การทำบุญตักบาตรจะสมบูรณ์ได้ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้
๑.ต้องเตรียมใจให้พร้อม ข้อนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะบุญที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจของผู้ถวาย ท่านแนะนำให้รักษาเจตนาให้บริสุทธิ์ทั้ง ๓ ขณะ คือ
๑.๑ ก่อนถวาย ตั้งใจเสียสละอย่างแท้จริง
๑.๒ ขณะถวาย ก็มีใจเลื่อมใส ถวายด้วยความเคารพ
๑.๓ หลังจากถวายแล้ว ต้องยินดีในทานของตัวเองจิตใจเบิกบานเมื่อนึกถึงทานที่ตนเองได้ถวายไปแล้ว
การทำใจให้ได้ทั้ง ๓ ขณะดังกล่าวนี้ นับว่ายากมาก เพราะมีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองในขณะใดขณะหนึ่งได้
๒.ผู้รับ คือ พระภิกษุสามเณร เป็นผู้สำรวมระวัง มีข้อวัตรปฏิบัติที่ดีงามตามพระธรรมวินัย ใฝ่ศึกษาเล่าเรียนพระพุทธพจน์ ทรงจำ นำมาบอกกล่าว สั่งสอนได้ และเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อบรรเทาราคะ โทสะ โมหะ จนสามารถละขาดได้อย่างสิ้นเชิง
๓.สิ่งของที่ถวาย จะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุจริต ไม่เบีดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน
ทำบุญตักบาตรให้หมั่นอธิษฐาน
เมื่อองค์ประกอบ ๓ อย่างข้างต้นบริบูรณ์ สิ่งที่จะต้องทำก่อนตักบาตร คือ "การอธิษฐาน" การอธิษฐานนี้นับว่า
เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะจะทำให้บุญของเราหนักแนน่ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากขี้น และยังทำให้เราทราบเป้าหมาย
ในการทำบุญด้วย นอกจากนี้ การอธิษฐานยังสามารภสร้างพลังขึ้นในจิตใจให้มากขึ้น เป็นการสั่งสมกำลังแห่งความ
บากบั่น อดทน เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้เราก้าวไปสู่สิ่งที่ปรารถนาได้ การอธิษฐานในขณะที่บำเพ็ญบุญนั้น ผลบุญย่อมหนุนส่งให้สำเร็จตามที่ปรารถนาไว้ ถึงแม้จะขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสบ้างก็ตาม แต่ความดีที่ทำไว้ย่อมไม่เสียหายไปแน่นอน
ฉะนั้น ก่อนตักบาตร ควรอธิษฐานโดยนั่งหรือยืนก็ได้ แล้วแต่สถานที่จะอำนวย ยกสี่งของที่จะถวายขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วอธิษฐานตามที่ต้องการที่ชอบธรรมเป็นภาษาใดก็ได้ จะว่าในใจหรือออกเสียงเบา ๆ ก็ได้ จากนั้นจึงถวายอาหารบิณฑบาตด้วยความเคารพ ถ้ามีดอกไม้ธูปเทียนให้ถวายหลังจากที่ถวายอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้ว ถ้าเป็นสตรีให้วางดอกไม้ธูปเทียนไว้บนฝาบาตร เมื่อพระท่านปิดบาตรแล้ว
คำอธิษฐานก่อนตักบาตร
ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา มีเป็นหมายเพื่อให้มนุษย์ปลดเปลื้องตนเองจากทุกข์ มีจิตใจเป็นอิสระเหนือทุกข์ทุกอย่าง (พระนิพพาน) หลักการดำเนินชีวีตของชาวพุทธนั้นต้องสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งพระโบราณาจารย์ท่านจึงบัญญัติคำ อธิษฐานที่เป็นสากลนิยมไว้ว่า
อิทัง ทานัง สีละวันตานัง ภิกขูนัง นิยยาเทมิ สุทินนัง วะตะ เม ทานัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ อะนาคะเต กาเล ฯ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายทานนี้แด่พระสงฆ์ผู้มีศีล ขอท่านที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้ว จงเป็นเหตุให้ถึงพระนิพพาน ในอนาคตกาล เบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ

ออฟไลน์ ต้อม_รัตภูมิ

เทศบาลเมืองเขารูปช้างขอเชิญประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี2555 วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 ณ หน้ามหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา

   

กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2555 วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555 ณ หน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

- เวลา 06.00 น. - พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ สถานที่พิธี ทำบุญตักบาตร บริเวณถนนกาญจนวานิชหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณและ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

- เวลา 06.30 น. - ประธานในพิธี (นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง) เดินทางมาถึงบริเวณพิธี - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - สมาทานศีล พระเถระผู้ใหญ่กล่าวสัมโมทนียกถา - ประธาน ประเคนปัจจัยไทยธรรม - ประธานในพิธี อวยพรปีใหม่แก่ประชาชน กล่าวขอบคุณ - ทำบุญตักบาตร - เสร็จพิธี
รีวิวธุรกิจ เกาะติดบ้านเมือง ร้อยเรื่องท้องถิ่น TLP : 0897384215

ครูหลวงประธานฯ

  • บุคคลทั่วไป
Re: ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 12:51 น. วันที่ 24 ธ.ค.54 »
  วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร และคณะครู นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง กับวิทยาลัยฯ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า จต้อนรับปีใหม่ ในวัน ศุกร์ ที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๔ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ ของวิทยาลัยฯ ในเวลา ๐๘.๐๐ น.
 

วรเดช

  • บุคคลทั่วไป
Re: ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13:09 น. วันที่ 25 ธ.ค.54 »
เสียงว่าเขามีแจกพระไพรีพินาศกัน

ออฟไลน์ HR Diana

Re: ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14:23 น. วันที่ 26 ธ.ค.54 »
บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็ก จำกัด ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึนปีใหม่ 2555 ในวันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2555 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าห้างฯ อย่าลืมมากันให้ได้นะคะ

กีรติ

  • บุคคลทั่วไป
Re: ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13:57 น. วันที่ 27 ธ.ค.54 »
รับวัตถุมงคลที่ระลึกปีใหม่

ออฟไลน์ Ning Zaa

Re: ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 12:36 น. วันที่ 28 ธ.ค.54 »
 ส-โห ส-โห ส-โห ส-โห ส-โห

Re: ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 00:05 น. วันที่ 29 ธ.ค.54 »
 ส.อืม
ติดตั้งจานดาวเทียมทุกรูปแบบ และ  OpenboX PVR HD Player 
http://gimyong.com/talung/index.php?topic=54034.0

วรเดช

  • บุคคลทั่วไป
Re: ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 15:25 น. วันที่ 30 ธ.ค.54 »
รับวัตถุมงคลที่ระลึกปีใหม่

อันนี้แจกที่สำนักสงฆ์จอมหรำฯครับ เดี๋ยวเข้าใจผิดไปรับที่อื่น

วรเดช

  • บุคคลทั่วไป
Re: ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรปีใหม่
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 15:27 น. วันที่ 30 ธ.ค.54 »
เสียงว่าเขามีแจกพระไพรีพินาศกัน
รับที่สำนักสงฆ์จอมหรำ

 


ร่วมขับเคลื่อนโดย
เว็บไซท์นี้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสังคมออนไลน์ของชาวหาดใหญ่ - สงขลา สงวนลิขสิทธิ์ © บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นโยบาย | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณา | ร้องเรียน | แจ้งข้อผิดพลาด | ติดต่อเรา | มีอะไรใหม่ในเว็บกิมหยง | คุยกับเว็บมาสเตอร์
เครือข่ายเว็บไซท์ท้องถิ่นไทย [ ตรัง ] [ ขอนแก่น ] [ เชียงใหม่ ] [ เชียงราย ] [ อุดรธานี ] [ หาดใหญ่ - สงขลา ] [ น่าน ] [ พัทลุง ] [ นครศรีธรรมราช ]